حساب کاربری

قراردادهای اختیار معامله (آپشن) نماد اهرم

اختیار خرید ارزش معاملات خرید پرمیوم خرید تعداد موقعیت باز خرید اعمال تعداد موقعیت باز فروش پرمیوم فروش ارزش معاملات فروش اختیار فروش
ضهرم5010 0 55 10 34,000 0 1 0 طهرم5010
ضهرم5009 0 10 27 30,000 0 1 0 طهرم5009
ضهرم5008 10,641,000 33 3,133 28,000 0 1 0 طهرم5008
ضهرم5007 115,842,000 40 17,562 26,000 6 5,600 0 طهرم5007
ضهرم5006 1,669,153,000 68 152,332 24,000 7,005 3,010 0 طهرم5006
ضهرم5005 53,461,622,000 296 448,273 22,000 44,600 2,825 10,203,928,000 طهرم5005
ضهرم5004 405,049,148,000 780 907,491 20,000 70,714 1,209 54,129,062,000 طهرم5004
ضهرم5003 81,897,663,000 1,764 117,534 18,000 55,968 195 5,966,949,000 طهرم5003
ضهرم5002 66,570,000 3,665 13,614 16,000 9,693 26 126,459,000 طهرم5002
ضهرم5001 148,730,000 4,650 3,561 15,000 198 30 120,000 طهرم5001
ضهرم5000 192,383,000 5,502 19,099 14,000 0 1 0 طهرم5000
اختیار خرید ارزش معاملات خرید پرمیوم خرید تعداد موقعیت باز خرید اعمال تعداد موقعیت باز فروش پرمیوم فروش ارزش معاملات فروش اختیار فروش
ضهرم6024 0 1 0 34,000 --- --- --- طهرم6024
ضهرم6023 0 1 0 30,000 0 1 0 طهرم6023
ضهرم6022 0 1 0 28,000 --- --- --- طهرم6022
ضهرم6021 0 100 200 26,000 0 1 0 طهرم6021
ضهرم6020 0 1 0 24,000 0 1 0 طهرم6020
ضهرم6019 74,420,000 600 3,443 22,000 0 1 0 طهرم6019
ضهرم6018 193,187,000 1,305 19,325 20,000 4,063 1,390 1,856,655,000 طهرم6018
ضهرم6017 0 2,100 616 18,000 0 1 0 طهرم6017
ضهرم6016 0 4,000 205 16,000 0 1 0 طهرم6016
ضهرم6015 0 4,950 232 15,000 0 1 0 طهرم6015
ضهرم6014 0 6,200 1 14,000 --- --- --- طهرم6014
ضهرم6013 139,990,000 7,000 122 13,000 --- --- --- طهرم6013
اختیار خرید ارزش معاملات خرید پرمیوم خرید تعداد موقعیت باز خرید اعمال تعداد موقعیت باز فروش پرمیوم فروش ارزش معاملات فروش اختیار فروش
ضهرم7033 --- --- --- 34,000 0 1 0 طهرم7033
ضهرم7032 0 1 0 30,000 0 1 0 طهرم7032
ضهرم7031 0 1 0 28,000 --- --- --- طهرم7031
ضهرم7030 0 400 94 26,000 0 1 0 طهرم7030
ضهرم7029 3,700,000 950 454 24,000 0 1 0 طهرم7029
ضهرم7028 1,131,915,000 876 33,513 22,000 0 1 0 طهرم7028
ضهرم7027 18,116,369,000 1,769 98,078 20,000 0 1 0 طهرم7027
ضهرم7026 4,209,997,000 2,802 36,439 18,000 50 500 0 طهرم7026
ضهرم7025 1,480,892,000 4,430 5,740 16,000 0 1 0 طهرم7025
ضهرم7024 844,800,000 5,700 5,347 15,000 0 1 0 طهرم7024
ضهرم7023 78,000,000 6,500 688 14,000 0 1 0 طهرم7023
ضهرم7022 172,940,000 7,049 6,913 13,000 500 20 0 طهرم7022
اختیار خرید ارزش معاملات خرید پرمیوم خرید تعداد موقعیت باز خرید اعمال تعداد موقعیت باز فروش پرمیوم فروش ارزش معاملات فروش اختیار فروش
ضهرم8011 --- --- --- 34,000 0 1 0 طهرم8011
ضهرم8010 --- --- --- 30,000 0 1 0 طهرم8010
ضهرم8009 --- --- --- 28,000 0 1 0 طهرم8009
ضهرم8008 0 1 0 26,000 --- --- --- طهرم8008
ضهرم8007 1,525,600,000 961 1,600 24,000 0 1 0 طهرم8007
ضهرم8006 0 2,000 10,000 22,000 0 1 0 طهرم8006
ضهرم8005 757,199,000 2,123 2,065 20,000 0 1 0 طهرم8005
ضهرم8004 0 3,056 522 18,000 0 1 0 طهرم8004
ضهرم8003 24,760,000 4,952 259 16,000 --- --- --- طهرم8003
ضهرم8002 0 5,610 4,246 15,000 --- --- --- طهرم8002
ضهرم8001 0 6,200 94 14,000 --- --- --- طهرم8001
ضهرم8000 0 7,100 588 13,000 --- --- --- طهرم8000
اختیار خرید ارزش معاملات خرید پرمیوم خرید تعداد موقعیت باز خرید اعمال تعداد موقعیت باز فروش پرمیوم فروش ارزش معاملات فروش اختیار فروش
ضهرم9011 0 1 0 34,000 0 1 0 طهرم9011
ضهرم9010 0 1 0 30,000 --- --- --- طهرم9010
ضهرم9009 0 1 0 28,000 --- --- --- طهرم9009
ضهرم9008 0 1 0 26,000 0 1 0 طهرم9008
ضهرم9007 0 1 0 24,000 --- --- --- طهرم9007
ضهرم9006 0 1 0 22,000 --- --- --- طهرم9006
ضهرم9005 0 2,655 754 20,000 0 1 0 طهرم9005
ضهرم9004 0 1 0 18,000 0 1 0 طهرم9004
ضهرم9003 2,255,100,000 5,367 421 16,000 --- --- --- طهرم9003
ضهرم9002 2,948,500,000 5,897 605 15,000 --- --- --- طهرم9002
ضهرم9001 0 6,600 8 14,000 --- --- --- طهرم9001
ضهرم9000 0 7,400 25 13,000 --- --- --- طهرم9000