حساب کاربری

کال اسپرد

[[head.name]]
موردی یافت نشد!
توجه شود که: مبنای قیمت دارایی پایه، آخرین قیمت دارایی پایه در زمان بازار و قیمت پایانی آن پس از زمان بازار است و مبنای خرید کال، بهترین سفارش فروش آن و مبنای فروش کال، بهترین سفارش خرید است. همچنین برای رسیدن به بازدهی مورد نظر باید حتما کل خرید و فروش ها روی اعداد درج شده انجام گیرد.