حساب کاربری

3%-
2%-
1%-
0%
3%
2%
1%

گزارش کلی بورس

تاریخ:
1402/12/3
وضیعت بورس:
بسته
ارزش معاملات سهام:
۱۹,۶۲۵.۸۳B
ارزش معاملات اختیار:
۲۴۷.۸۶B
حجم معاملات اختیار:
۱.۴M

نبض اختیار

نماد ارزش معاملات
(میلیارد ریال)
ضخود1218 2,271,232
ضسپا1221 927,752
ضسپا1220 611,066
ضستا1216 581,496
ضخود1217 558,012
طخود1218 526,343
ضستا1217 326,977
طستا1215 289,216
ضخپارس1200 284,331
ضستا2026 234,265

بیشترین ها

بیشترین ارزش معاملات
ضخود1217
بیشترین تعداد معاملات
ضخود1218
بیشترین نوسان روز
طحافرین310
بیشترین تغییر نسبت به روز قبل
ضخود3079

نبض اختیار ( 1402/12/3 )

ارزش معاملات روز جاری

578.94 میلیارد ریال

bg bg

ارزش نوشنال ولیو روز جاری

22,950.43 میلیارد ریال

bg bg

اختیار های پر ارزش روز

نماد تغییر قیمت
ضخود1217 -15.08 %
ضهرم1224 -26.26 %
ضسپا1220 -13.64 %
ضهرم3006 -11.61 %
ضهرم1219 -3.15 %
ضخود1215 -3.72 %
ضسپا1219 -2.33 %
ضخود0119 -29.41 %
ضسپا1221 -20.83 %
طهرم1225 2.88 %
نماد تغییر قیمت
ضستا2025 -2.8 %
ضهرم3005 -6.89 %
ضستا2026 0.0 %
ضستا1214 -4.55 %
ضبساما402 20.23 %
ضخود2043 -9.09 %
ضستا1212 -0.65 %
ضخود1218 -91.67 %
ضهرم1222 -9.05 %
ضهرم3000 -4.05 %

نمودار روزانه ارزش معاملات اختیار معامله (میلیارد ریال)

نمودار روزانه حجم معاملات اختیار معامله (هزار قرارداد)

بیشترین حجم معاملات

بیشترین قرارداد بازخرید

بیشترین قرارداد بازفروش

بیشترین حجم معاملات آپشن

بیشترین قرارداد بازخرید آپشن

بیشترین قرارداد بازفروش آپشن

نزدیک ترین سررسید ها

بیشترین خرید حقیقی

بیشترین فروش حقیقی

بیشترین ورود پول به نماد پایه

بیشترین خرید حقوقی

بیشترین فروش حقوقی

بهترین های کاوردکال

نام اختیار بازده طی دوره بازده موثر سالانه دلتا میزان ریسک
ضهرم3006 14.83 57.59 0.74 ریسک متوسط
ضهرم1224 2.25 50.01 0.65 ریسک متوسط
ضخود2043 6.68 46.36 0.74 ریسک متوسط
ضهرم3005 12.10 45.58 0.9 کم ریسک
ضستا2025 7.23 44.69 0.85 کم ریسک
ضخود0119 2.93 36.31 0.69 ریسک متوسط
ضستا2024 5.73 34.25 0.99 کم ریسک
ضهرم3000 9.35 34.16 1.0 کم ریسک
ضهرم1223 0.41 7.77 0.96 کم ریسک
ضسپا1219 0.36 6.73 0.97 کم ریسک
ضهرم1219 0.18 3.29 1.0 کم ریسک
ضهرم1222 0.06 1.11 1.0 کم ریسک

میانگین درصد آخرین قیمت اختیارهای خرید

میانگین درصد آخرین قیمت اختیارهای فروش