حساب کاربری

3%-
2%-
1%-
0%
3%
2%
1%

گزارش کلی بورس

تاریخ:
1403/5/2
وضیعت بورس:
بسته
ارزش معاملات سهام:
۱۹,۶۲۵.۸۳B
ارزش معاملات اختیار:
۲۴۷.۸۶B
حجم معاملات اختیار:
۱.۴M

نبض اختیار

نماد ارزش معاملات
(میلیارد ریال)
ضخود5030 1,034,449
ضستا6020 882,910
ضستا5017 777,360
ضخود5031 468,101
ضهرم5004 442,659
ضستا5018 402,772
ضستا6019 305,716
ضستا6021 299,375
طستا5017 245,585
ضسپا5007 233,573

بیشترین ها

بیشترین ارزش معاملات
ضهرم5004
بیشترین تعداد معاملات
ضخود5030
بیشترین نوسان روز
ضخود7110
بیشترین تغییر نسبت به روز قبل
ضتاب8015

نبض اختیار ( 1403/5/2 )

ارزش معاملات روز جاری

1,013.17 میلیارد ریال

bg bg

ارزش نوشنال ولیو روز جاری

27,434.79 میلیارد ریال

bg bg

اختیار های پر ارزش روز

نماد تغییر قیمت
ضهرم5004 -11.26 %
ضهرم5003 0.23 %
طهرم5004 -7.99 %
ضهرم5005 -16.15 %
ضخود5030 0.0 %
ضستا5016 0.0 %
ضستا6019 -5.26 %
ضستا6020 0.0 %
ضستا5017 -12.5 %
ضهرم7027 0.74 %
نماد تغییر قیمت
ضخود6030 -5.97 %
ضخود5029 7.69 %
طخود5030 0.0 %
ضسپا5005 0.74 %
ضتاب6001 2.36 %
ضبید8001 -3.53 %
ضسپا5006 6.67 %
طهرم5005 -5.14 %
ضبید8002 -2.01 %
ضستا5015 -1.35 %

نمودار روزانه ارزش معاملات اختیار معامله (میلیارد ریال)

نمودار روزانه حجم معاملات اختیار معامله (هزار قرارداد)

بیشترین حجم معاملات

بیشترین قرارداد بازخرید

بیشترین قرارداد بازفروش

بیشترین حجم معاملات آپشن

بیشترین قرارداد بازخرید آپشن

بیشترین قرارداد بازفروش آپشن

نزدیک ترین سررسید ها

بیشترین خرید حقیقی

بیشترین فروش حقیقی

بیشترین ورود پول به نماد پایه

بیشترین خرید حقوقی

بیشترین فروش حقوقی

بهترین های کاوردکال

نام اختیار بازده طی دوره بازده موثر سالانه دلتا میزان ریسک
ضسپا5005 2.19 43.32 0.81 کم ریسک
ضتاب6002 3.48 41.46 0.71 ریسک متوسط
ضاساس602 3.69 32.49 0.91 کم ریسک
ضستا6019 2.92 30.00 0.81 کم ریسک
ضبید8001 6.42 23.88 0.86 کم ریسک
ضتاب6001 1.72 18.87 0.94 کم ریسک
ضهرم5003 1.18 15.92 0.85 کم ریسک
ضبید8002 3.25 11.63 0.85 کم ریسک

میانگین درصد آخرین قیمت اختیارهای خرید

میانگین درصد آخرین قیمت اختیارهای فروش