حساب کاربری

3%-
2%-
1%-
0%
3%
2%
1%

گزارش کلی بورس

تاریخ:
1403/2/29
وضیعت بورس:
بسته
ارزش معاملات سهام:
۱۹,۶۲۵.۸۳B
ارزش معاملات اختیار:
۲۴۷.۸۶B
حجم معاملات اختیار:
۱.۴M

نبض اختیار

نماد ارزش معاملات
(میلیارد ریال)
ضخود3084 2,415,291
ضخود3085 1,400,422
ضستا3017 678,899
ضستا3016 594,656
ضسپا4004 495,833
ضخود3083 443,592
ضخود4042 427,783
ضستا4017 304,366
ضخود4046 232,140
ضسپا4005 191,338

بیشترین ها

بیشترین ارزش معاملات
ضهرم4004
بیشترین تعداد معاملات
ضخود3084
بیشترین نوسان روز
ضتوان701
بیشترین تغییر نسبت به روز قبل
ضهرم7027

نبض اختیار ( 1403/2/29 )

ارزش معاملات روز جاری

889.85 میلیارد ریال

bg bg

ارزش نوشنال ولیو روز جاری

25,732.23 میلیارد ریال

bg bg

اختیار های پر ارزش روز

نماد تغییر قیمت
ضهرم4004 -25.58 %
ضخود3084 -20.0 %
ضسپا4004 -14.84 %
ضخود4042 -18.44 %
ضخود3083 -15.52 %
ضهرم3006 -35.75 %
ضسپا4003 -7.41 %
ضهرم4005 -27.95 %
طخود3084 -3.23 %
طهرم4005 83.36 %
نماد تغییر قیمت
ضتوان702 -8.68 %
ضسپا4005 -25.97 %
ضخود3085 -58.33 %
ضهرم4006 -19.93 %
ضخود3082 -6.74 %
ضهرم5005 -18.38 %
ضتوان704 -13.23 %
ضخود4041 -9.62 %
ضستا3016 -45.45 %
طهرم3007 53.63 %

نمودار روزانه ارزش معاملات اختیار معامله (میلیارد ریال)

نمودار روزانه حجم معاملات اختیار معامله (هزار قرارداد)

بیشترین حجم معاملات

بیشترین قرارداد بازخرید

بیشترین قرارداد بازفروش

بیشترین حجم معاملات آپشن

بیشترین قرارداد بازخرید آپشن

بیشترین قرارداد بازفروش آپشن

نزدیک ترین سررسید ها

بیشترین خرید حقیقی

بیشترین فروش حقیقی

بیشترین ورود پول به نماد پایه

بیشترین خرید حقوقی

بیشترین فروش حقوقی

بهترین های کاوردکال

نام اختیار بازده طی دوره بازده موثر سالانه دلتا میزان ریسک
ضسپا4003 7.37 63.14 0.72 ریسک متوسط
ضخود4041 4.98 57.57 0.73 ریسک متوسط
ضتوان704 13.76 44.42 0.78 ریسک متوسط
ضهرم5004 8.34 36.02 0.83 کم ریسک
ضهرم4004 4.09 27.59 0.83 کم ریسک
ضخود3083 0.28 9.77 0.75 ریسک متوسط
ضتوان702 3.08 9.05 0.92 کم ریسک

میانگین درصد آخرین قیمت اختیارهای خرید

میانگین درصد آخرین قیمت اختیارهای فروش