حساب کاربری

3%-
2%-
1%-
0%
3%
2%
1%

گزارش کلی بورس

تاریخ:
1403/2/2
وضیعت بورس:
بسته
ارزش معاملات سهام:
۱۹,۶۲۵.۸۳B
ارزش معاملات اختیار:
۲۴۷.۸۶B
حجم معاملات اختیار:
۱.۴M

نبض اختیار

نماد ارزش معاملات
(میلیارد ریال)
ضستا2026 4,126,968
ضخود2045 2,009,326
ضخود2046 1,318,521
طخود2045 939,268
ضسپا2008 768,611
ضستا3017 743,620
ضستا2025 661,872
طستا2025 657,508
ضستا2027 650,321
ضسپا2007 410,521

بیشترین ها

بیشترین ارزش معاملات
ضهرم3006
بیشترین تعداد معاملات
ضستا2026
بیشترین نوسان روز
ضسرو0302
بیشترین تغییر نسبت به روز قبل
ضموج200

نبض اختیار ( 1403/2/1 )

ارزش معاملات روز جاری

2,772.20 میلیارد ریال

bg bg

ارزش نوشنال ولیو روز جاری

44,387.58 میلیارد ریال

bg bg

اختیار های پر ارزش روز

نماد تغییر قیمت
ضهرم3006 45.54 %
ضخود2045 67.78 %
ضهرم3007 53.49 %
ضهرم3008 87.11 %
ضستا2026 215.38 %
ضسپا2006 49.15 %
ضسپا2007 53.08 %
ضسپا2008 37.66 %
ضخود2043 38.42 %
ضهرم3005 37.59 %
نماد تغییر قیمت
ضهرم3000 23.55 %
ضخود2044 68.9 %
ضستا2025 100.0 %
ضستا3017 44.23 %
ضخود2042 26.93 %
ضخود3082 34.38 %
طهرم3007 -48.36 %
ضخود2046 107.14 %
ضسپا2005 32.81 %
طخود2045 -76.74 %

نمودار روزانه ارزش معاملات اختیار معامله (میلیارد ریال)

نمودار روزانه حجم معاملات اختیار معامله (هزار قرارداد)

بیشترین حجم معاملات

بیشترین قرارداد بازخرید

بیشترین قرارداد بازفروش

بیشترین حجم معاملات آپشن

بیشترین قرارداد بازخرید آپشن

بیشترین قرارداد بازفروش آپشن

نزدیک ترین سررسید ها

بیشترین خرید حقیقی

بیشترین فروش حقیقی

بیشترین ورود پول به نماد پایه

بیشترین خرید حقوقی

بیشترین فروش حقوقی

بهترین های کاوردکال

نام اختیار بازده طی دوره بازده موثر سالانه دلتا میزان ریسک
ضتاب0206 2.57 2087.37 1.0 کم ریسک
ضتاب0205 1.57 563.73 1.0 کم ریسک
ضسپا2007 6.83 173.26 0.62 ریسک متوسط
ضهرم3000 11.93 120.58 1.0 کم ریسک
ضسپا2006 5.26 118.18 0.9 کم ریسک
ضهرم3007 9.18 85.25 0.82 کم ریسک
ضخود3084 6.63 85.25 0.79 ریسک متوسط
ضهرم2007 4.11 84.65 0.84 کم ریسک
ضهرم3006 8.45 76.77 0.95 کم ریسک
ضهرم3005 8.28 74.84 0.99 کم ریسک
ضتاب4005 12.61 71.93 0.93 کم ریسک
ضستا3016 5.76 71.20 0.93 کم ریسک
ضسپا2005 3.53 69.59 0.99 کم ریسک
ضتاب4006 11.91 67.08 0.82 کم ریسک
ضهرم4005 12.65 64.80 0.82 کم ریسک
ضتوان700 20.76 55.93 1.0 کم ریسک
ضهرم2006 2.95 55.67 0.98 کم ریسک
ضملت3038 6.25 53.07 0.83 کم ریسک
ضستا4016 8.57 50.88 0.91 کم ریسک
ضخود3082 4.18 48.21 0.98 کم ریسک

میانگین درصد آخرین قیمت اختیارهای خرید

میانگین درصد آخرین قیمت اختیارهای فروش