حساب کاربری

مریدپوت

[[head.name]]
موردی یافت نشد!
توجه شود که: مبنای قیمت دارای پایه، آخرین قیمت دارایی پایه در زمان بازار و قیمت پایانی آن پس از زمان بازار است و مبنای خرید کال، بهترین سفارش فروش است. همچنین برای رسیدن به بازدهی مورد نظر باید حتما کل خریدها روی اعداد درج شده انجام گیرد.