حساب کاربری

اختیار خرید طخود5030
سررسید: 1403/5/10 روز باقی مانده: 8 روز اعمال: 2,800
وجه تضمین 700,000 نام دارایی پایه خودرو قیمت دارایی پایه 2,768
نوسان پذیری 26.00 ارزش معاملات 14,418,327,000 بلک شولز 50
O/I ITM ارزش زمانی -132 اندازه قرارداد 1000
نقطه سر به سر 2,900 موقعیت های باز 343,526 دلتا -0.54
تتا -1.36 رو -0.34 وگا 1.63
گاما 0.0 کاوردکال (بازدهی طی دوره) 0.00 کاوردکال (بازدهی موثر سالانه) 0.00

اختیار معامله

تعداد حجم قیمت
2 435 99
1 300 97
2 301 95
2 21 94
1 832 92
قیمت حجم تعداد
101 55 1
103 25 1
105 1,446 3
106 1,000 1
110 35 2
اهرم خرید 27.96 اهرم فروش 27.41
فاصله تا بلک شولز خرید 98.87 فاصله تا بلک شولز فروش 102.89
نوسان پدیری ضمنی خرید 56.15 نوسان پدیری ضمنی فروش 57.37

حجم خرید و فروش


حجم خرید حقیقی:

139,027

حجم خرید حقوقی:

0

حجم فروش حقیقی:

126,951

حجم فروش حقوقی:

12,076

نماد خودرو

تعداد حجم قیمت
1 80,432 2,767
1 400,000 2,766
1 400,000 2,765
1 400,000 2,763
1 79,031 2,762
قیمت حجم تعداد
2,768 286,968 2
2,769 125,159 1
2,770 126,046 3
2,771 15,611 1
2,778 2,500 1
آخرین قیمت 2,767
قیمت پایانی ( % 0.21 )         2,768
قیمت دیروز 2,762
اولین قیمت 2,775
بازه روز 2,750 ~ 2,799
بازه مجاز 2,597.0 ~ 2,927.0
تعداد معاملات 3,187
ارزش معاملات 400,243,981,024
حجم معاملات 144,599,695
حجم مبنا 42,538,107
بازدهی یک ماهه -2
نوع بازار بورس
گروه خودرو و ساخت قطعات
نام شرکت ايران خودرو
ارزش بازار 834,984.00 B
تعداد کل سهام 301.66 B
سهام شناور 33 %
EPS -1,093
P/E -2.53
بازدهی یک هفته 2
بازدهی سه ماهه 4

وضعیت اختیار طخود5030

وضعیت سهم خودرو

نمودار طخود5030

نمودار نماد خودرو

ارزش معاملات نماد خودرو

ورود پول حقیقی نماد خودرو

نوسان پذیری طخود5030

تعداد موقعیت های باز طخود5030