حساب کاربری

اختیار خرید ضخود5032
سررسید: 1403/5/10 روز باقی مانده: 8 روز اعمال: 3,250
وجه تضمین 402,000 نام دارایی پایه خودرو قیمت دارایی پایه 2,768
نوسان پذیری 26.00 ارزش معاملات 402,946,000 بلک شولز 0
O/I OTM ارزش زمانی 2 اندازه قرارداد 1000
نقطه سر به سر 3,252 موقعیت های باز 874,365 دلتا 0.0
تتا 0.0 رو 0.0 وگا 0.0
گاما 0.0 کاوردکال (بازدهی طی دوره) 16.96 کاوردکال (بازدهی موثر سالانه) 127147.97

اختیار معامله

تعداد حجم قیمت
38 35,396 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
قیمت حجم تعداد
3 39,200 40
4 3,480 6
5 1,600 3
6 3,384 4
7 800 2
اهرم خرید 2768.0 اهرم فروش 922.67
فاصله تا بلک شولز خرید 0.0 فاصله تا بلک شولز فروش 0.0
نوسان پدیری ضمنی خرید 46.88 نوسان پدیری ضمنی فروش 55.66

حجم خرید و فروش


حجم خرید حقیقی:

156,025

حجم خرید حقوقی:

1,836

حجم فروش حقیقی:

138,076

حجم فروش حقوقی:

19,785

نماد خودرو

تعداد حجم قیمت
1 80,432 2,767
1 400,000 2,766
1 400,000 2,765
1 400,000 2,763
1 79,031 2,762
قیمت حجم تعداد
2,768 286,968 2
2,769 125,159 1
2,770 126,046 3
2,771 15,611 1
2,778 2,500 1
آخرین قیمت 2,767
قیمت پایانی ( % 0.21 )         2,768
قیمت دیروز 2,762
اولین قیمت 2,775
بازه روز 2,750 ~ 2,799
بازه مجاز 2,597.0 ~ 2,927.0
تعداد معاملات 3,187
ارزش معاملات 400,243,981,024
حجم معاملات 144,599,695
حجم مبنا 42,538,107
بازدهی یک ماهه -2
نوع بازار بورس
گروه خودرو و ساخت قطعات
نام شرکت ايران خودرو
ارزش بازار 834,984.00 B
تعداد کل سهام 301.66 B
سهام شناور 33 %
EPS -1,093
P/E -2.53
بازدهی یک هفته 2
بازدهی سه ماهه 4

وضعیت اختیار ضخود5032

وضعیت سهم خودرو

نمودار ضخود5032

نمودار نماد خودرو

ارزش معاملات نماد خودرو

ورود پول حقیقی نماد خودرو

نوسان پذیری ضخود5032

تعداد موقعیت های باز ضخود5032