حساب کاربری

اختیار خرید ضخود5029
سررسید: 1403/5/10 روز باقی مانده: 8 روز اعمال: 2,600
وجه تضمین 768,000 نام دارایی پایه خودرو قیمت دارایی پایه 2,768
نوسان پذیری 26.00 ارزش معاملات 15,543,552,000 بلک شولز 187
O/I ITM ارزش زمانی 0 اندازه قرارداد 1000
نقطه سر به سر 2,768 موقعیت های باز 204,779 دلتا 0.97
تتا -2.55 رو 0.54 وگا 0.31
گاما 0.0 کاوردکال (بازدهی طی دوره) -0.45 کاوردکال (بازدهی موثر سالانه) -18.60

اختیار معامله

تعداد حجم قیمت
1 60 168
4 3,059 164
1 900 163
1 1,000 162
4 4,000 160
قیمت حجم تعداد
170 500 1
172 65 1
173 93 1
178 300 1
180 502 2
اهرم خرید 16.48 اهرم فروش 16.28
فاصله تا بلک شولز خرید -9.93 فاصله تا بلک شولز فروش -8.86
نوسان پدیری ضمنی خرید 0.0 نوسان پدیری ضمنی فروش 0.0

حجم خرید و فروش


حجم خرید حقیقی:

54,821

حجم خرید حقوقی:

38,914

حجم فروش حقیقی:

66,684

حجم فروش حقوقی:

27,051

نماد خودرو

تعداد حجم قیمت
1 80,432 2,767
1 400,000 2,766
1 400,000 2,765
1 400,000 2,763
1 79,031 2,762
قیمت حجم تعداد
2,768 286,968 2
2,769 125,159 1
2,770 126,046 3
2,771 15,611 1
2,778 2,500 1
آخرین قیمت 2,767
قیمت پایانی ( % 0.21 )         2,768
قیمت دیروز 2,762
اولین قیمت 2,775
بازه روز 2,750 ~ 2,799
بازه مجاز 2,597.0 ~ 2,927.0
تعداد معاملات 3,187
ارزش معاملات 400,243,981,024
حجم معاملات 144,599,695
حجم مبنا 42,538,107
بازدهی یک ماهه -2
نوع بازار بورس
گروه خودرو و ساخت قطعات
نام شرکت ايران خودرو
ارزش بازار 834,984.00 B
تعداد کل سهام 301.66 B
سهام شناور 33 %
EPS -1,093
P/E -2.53
بازدهی یک هفته 2
بازدهی سه ماهه 4

وضعیت اختیار ضخود5029

وضعیت سهم خودرو

نمودار ضخود5029

نمودار نماد خودرو

ارزش معاملات نماد خودرو

ورود پول حقیقی نماد خودرو

نوسان پذیری ضخود5029

تعداد موقعیت های باز ضخود5029