حساب کاربری

اختیار خرید ضخود5030
سررسید: 1403/5/10 روز باقی مانده: 8 روز اعمال: 2,800
وجه تضمین 639,000 نام دارایی پایه خودرو قیمت دارایی پایه 2,768
نوسان پذیری 26.00 ارزش معاملات 43,606,417,000 بلک شولز 36
O/I OTM ارزش زمانی 39 اندازه قرارداد 1000
نقطه سر به سر 2,839 موقعیت های باز 1,774,933 دلتا 0.46
تتا -3.65 رو 0.27 وگا 1.63
گاما 0.0 کاوردکال (بازدهی طی دوره) 2.16 کاوردکال (بازدهی موثر سالانه) 165.62

اختیار معامله

تعداد حجم قیمت
1 720 39
3 1,260 38
5 880 37
4 2,990 36
9 6,600 35
قیمت حجم تعداد
40 6,765 11
41 5,821 9
42 7,402 14
43 1,021 4
44 1,293 9
اهرم خرید 70.97 اهرم فروش 69.2
فاصله تا بلک شولز خرید 7.94 فاصله تا بلک شولز فروش 10.71
نوسان پدیری ضمنی خرید 27.77 نوسان پدیری ضمنی فروش 28.38

حجم خرید و فروش


حجم خرید حقیقی:

1,015,086

حجم خرید حقوقی:

19,363

حجم فروش حقیقی:

977,804

حجم فروش حقوقی:

56,645

نماد خودرو

تعداد حجم قیمت
1 80,432 2,767
1 400,000 2,766
1 400,000 2,765
1 400,000 2,763
1 79,031 2,762
قیمت حجم تعداد
2,768 286,968 2
2,769 125,159 1
2,770 126,046 3
2,771 15,611 1
2,778 2,500 1
آخرین قیمت 2,767
قیمت پایانی ( % 0.21 )         2,768
قیمت دیروز 2,762
اولین قیمت 2,775
بازه روز 2,750 ~ 2,799
بازه مجاز 2,597.0 ~ 2,927.0
تعداد معاملات 3,187
ارزش معاملات 400,243,981,024
حجم معاملات 144,599,695
حجم مبنا 42,538,107
بازدهی یک ماهه -2
نوع بازار بورس
گروه خودرو و ساخت قطعات
نام شرکت ايران خودرو
ارزش بازار 834,984.00 B
تعداد کل سهام 301.66 B
سهام شناور 33 %
EPS -1,093
P/E -2.53
بازدهی یک هفته 2
بازدهی سه ماهه 4

وضعیت اختیار ضخود5030

وضعیت سهم خودرو

نمودار ضخود5030

نمودار نماد خودرو

ارزش معاملات نماد خودرو

ورود پول حقیقی نماد خودرو

نوسان پذیری ضخود5030

تعداد موقعیت های باز ضخود5030