حساب کاربری

اختیار خرید ضخود5031
سررسید: 1403/5/10 روز باقی مانده: 8 روز اعمال: 3,000
وجه تضمین 409,000 نام دارایی پایه خودرو قیمت دارایی پایه 2,768
نوسان پذیری 26.00 ارزش معاملات 5,629,073,000 بلک شولز 1
O/I OTM ارزش زمانی 9 اندازه قرارداد 1000
نقطه سر به سر 3,009 موقعیت های باز 2,179,174 دلتا 0.03
تتا -0.5 رو 0.02 وگا 0.27
گاما 0.0 کاوردکال (بازدهی طی دوره) 8.24 کاوردکال (بازدهی موثر سالانه) 3603.25

اختیار معامله

تعداد حجم قیمت
8 5,692 8
3 500 7
5 3,057 6
21 18,600 5
31 30,470 4
قیمت حجم تعداد
10 1,662 3
11 1,380 3
12 2,068 3
13 7,577 13
14 5,069 7
اهرم خرید 346.0 اهرم فروش 276.8
فاصله تا بلک شولز خرید 590.04 فاصله تا بلک شولز فروش 762.55
نوسان پدیری ضمنی خرید 39.18 نوسان پدیری ضمنی فروش 41.75

حجم خرید و فروش


حجم خرید حقیقی:

421,122

حجم خرید حقوقی:

46,979

حجم فروش حقیقی:

426,293

حجم فروش حقوقی:

41,808

نماد خودرو

تعداد حجم قیمت
1 80,432 2,767
1 400,000 2,766
1 400,000 2,765
1 400,000 2,763
1 79,031 2,762
قیمت حجم تعداد
2,768 286,968 2
2,769 125,159 1
2,770 126,046 3
2,771 15,611 1
2,778 2,500 1
آخرین قیمت 2,767
قیمت پایانی ( % 0.21 )         2,768
قیمت دیروز 2,762
اولین قیمت 2,775
بازه روز 2,750 ~ 2,799
بازه مجاز 2,597.0 ~ 2,927.0
تعداد معاملات 3,187
ارزش معاملات 400,243,981,024
حجم معاملات 144,599,695
حجم مبنا 42,538,107
بازدهی یک ماهه -2
نوع بازار بورس
گروه خودرو و ساخت قطعات
نام شرکت ايران خودرو
ارزش بازار 834,984.00 B
تعداد کل سهام 301.66 B
سهام شناور 33 %
EPS -1,093
P/E -2.53
بازدهی یک هفته 2
بازدهی سه ماهه 4

وضعیت اختیار ضخود5031

وضعیت سهم خودرو

نمودار ضخود5031

نمودار نماد خودرو

ارزش معاملات نماد خودرو

ورود پول حقیقی نماد خودرو

نوسان پذیری ضخود5031

تعداد موقعیت های باز ضخود5031