حساب کاربری

اختیار خرید ضستا6019
سررسید: 1403/6/11 روز باقی مانده: 40 روز اعمال: 1,100
وجه تضمین 372,000 نام دارایی پایه شستا قیمت دارایی پایه 1,135
نوسان پذیری 23.00 ارزش معاملات 23,827,764,000 بلک شولز 80
O/I ITM ارزش زمانی 37 اندازه قرارداد 1000
نقطه سر به سر 1,172 موقعیت های باز 951,503 دلتا 0.81
تتا -0.98 رو 0.92 وگا 1.02
گاما 0.0 کاوردکال (بازدهی طی دوره) 2.92 کاوردکال (بازدهی موثر سالانه) 30.00

اختیار معامله

تعداد حجم قیمت
9 6,062 71
3 1,020 70
1 1,000 68
1 1 63
1 1,000 62
قیمت حجم تعداد
73 163 1
76 240 2
78 320 1
80 320 2
81 1,000 1
اهرم خرید 15.99 اهرم فروش 15.55
فاصله تا بلک شولز خرید -11.13 فاصله تا بلک شولز فروش -8.62
نوسان پدیری ضمنی خرید 16.48 نوسان پدیری ضمنی فروش 20.14

حجم خرید و فروش


حجم خرید حقیقی:

266,229

حجم خرید حقوقی:

39,487

حجم فروش حقیقی:

134,896

حجم فروش حقوقی:

170,820

نماد شستا

تعداد حجم قیمت
1 280,198 1,134
3 1,185,000 1,133
2 156,571 1,132
7 864,900 1,131
12 4,062,367 1,130
قیمت حجم تعداد
1,135 440,972 3
1,136 591,491 7
1,137 538,988 7
1,138 512,636 12
1,139 2,007,472 6
آخرین قیمت 1,134
قیمت پایانی ( % 0.35 )         1,135
قیمت دیروز 1,131
اولین قیمت 1,143
بازه روز 1,128 ~ 1,164
بازه مجاز 1,064.0 ~ 1,198.0
تعداد معاملات 2,888
ارزش معاملات 196,204,697,848
حجم معاملات 172,930,310
حجم مبنا 100,755,668
بازدهی یک ماهه -5
نوع بازار بورس
گروه شرکتهای چند رشته ای صنعتی
نام شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي
ارزش بازار 1,856,875.27 B
تعداد کل سهام 1,636.01 B
سهام شناور 13 %
EPS 192
P/E 5.91
بازدهی یک هفته 5
بازدهی سه ماهه -5

وضعیت اختیار ضستا6019

وضعیت سهم شستا

نمودار ضستا6019

نمودار نماد شستا

ارزش معاملات نماد شستا

ورود پول حقیقی نماد شستا

نوسان پذیری ضستا6019

تعداد موقعیت های باز ضستا6019