حساب کاربری

اختیار خرید طهرم5005
سررسید: 1403/5/31 روز باقی مانده: 29 روز اعمال: 22,000
وجه تضمین 6,725,000 نام دارایی پایه اهرم قیمت دارایی پایه 19,460
نوسان پذیری 36.00 ارزش معاملات 10,203,928,000 بلک شولز 2,203
O/I ITM ارزش زمانی -5,365 اندازه قرارداد 1000
نقطه سر به سر 24,825 موقعیت های باز 44,600 دلتا -0.82
تتا 6.09 رو -14.46 وگا 14.29
گاما 0.0 کاوردکال (بازدهی طی دوره) 0.00 کاوردکال (بازدهی موثر سالانه) 0.00

اختیار معامله

تعداد حجم قیمت
1 15 2,830
1 100 2,780
1 40 2,773
1 30 2,771
1 5 2,766
قیمت حجم تعداد
2,838 125 1
2,839 100 1
2,840 2 1
2,880 49 2
2,899 6 1
اهرم خرید 6.88 اهرم فروش 6.86
فاصله تا بلک شولز خرید 28.45 فاصله تا بلک شولز فروش 28.81
نوسان پدیری ضمنی خرید 70.66 نوسان پدیری ضمنی فروش 71.06

حجم خرید و فروش


حجم خرید حقیقی:

3,802

حجم خرید حقوقی:

0

حجم فروش حقیقی:

3,802

حجم فروش حقوقی:

0

نماد اهرم

تعداد حجم قیمت
13 207,309 19,080
31 839,789 19,070
24 69,963 19,060
27 279,482 19,050
6 102,907 19,040
قیمت حجم تعداد
19,090 605,410 2
19,100 17,760 3
19,110 6,137 4
19,120 43,096 7
19,130 6,402 3
آخرین قیمت 19,090
قیمت پایانی ( % 1.67 )         19,460
قیمت دیروز 19,140
اولین قیمت 19,510
بازه روز 19,080 ~ 19,820
بازه مجاز 17,230.0 ~ 21,050.0
تعداد معاملات 8,312
ارزش معاملات 1,841,683,631,920
حجم معاملات 94,654,287
حجم مبنا 1
بازدهی یک ماهه 2
نوع بازار بورس
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
نام شرکت صندوق س سهامي كاريزما- اهرمي
ارزش بازار 87,570.00 B
تعداد کل سهام 4.50 B
سهام شناور 0 %
EPS 0
P/E 0.0
بازدهی یک هفته 2
بازدهی سه ماهه 10

وضعیت اختیار طهرم5005

وضعیت سهم اهرم

نمودار طهرم5005

نمودار نماد اهرم

ارزش معاملات نماد اهرم

ورود پول حقیقی نماد اهرم

نوسان پذیری طهرم5005

تعداد موقعیت های باز طهرم5005