حساب کاربری

اختیار خرید ضهرم5003
سررسید: 1403/5/31 روز باقی مانده: 29 روز اعمال: 18,000
وجه تضمین 5,664,000 نام دارایی پایه اهرم قیمت دارایی پایه 19,460
نوسان پذیری 36.00 ارزش معاملات 81,897,663,000 بلک شولز 2,039
O/I ITM ارزش زمانی 304 اندازه قرارداد 1000
نقطه سر به سر 19,764 موقعیت های باز 117,534 دلتا 0.85
تتا -19.78 رو 11.59 وگا 12.55
گاما 0.0 کاوردکال (بازدهی طی دوره) 1.18 کاوردکال (بازدهی موثر سالانه) 15.92

اختیار معامله

تعداد حجم قیمت
1 100 1,753
1 200 1,752
3 105 1,750
1 40 1,730
1 1,000 1,710
قیمت حجم تعداد
1,760 925 1
1,765 200 1
1,769 2 1
1,775 2 1
1,780 552 1
اهرم خرید 11.1 اهرم فروش 11.06
فاصله تا بلک شولز خرید -14.03 فاصله تا بلک شولز فروش -13.69
نوسان پدیری ضمنی خرید 31.1 نوسان پدیری ضمنی فروش 32.99

حجم خرید و فروش


حجم خرید حقیقی:

37,273

حجم خرید حقوقی:

5,059

حجم فروش حقیقی:

38,319

حجم فروش حقوقی:

4,013

نماد اهرم

تعداد حجم قیمت
13 207,309 19,080
31 839,789 19,070
24 69,963 19,060
27 279,482 19,050
6 102,907 19,040
قیمت حجم تعداد
19,090 605,410 2
19,100 17,760 3
19,110 6,137 4
19,120 43,096 7
19,130 6,402 3
آخرین قیمت 19,090
قیمت پایانی ( % 1.67 )         19,460
قیمت دیروز 19,140
اولین قیمت 19,510
بازه روز 19,080 ~ 19,820
بازه مجاز 17,230.0 ~ 21,050.0
تعداد معاملات 8,312
ارزش معاملات 1,841,683,631,920
حجم معاملات 94,654,287
حجم مبنا 1
بازدهی یک ماهه 2
نوع بازار بورس
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
نام شرکت صندوق س سهامي كاريزما- اهرمي
ارزش بازار 87,570.00 B
تعداد کل سهام 4.50 B
سهام شناور 0 %
EPS 0
P/E 0.0
بازدهی یک هفته 2
بازدهی سه ماهه 10

وضعیت اختیار ضهرم5003

وضعیت سهم اهرم

نمودار ضهرم5003

نمودار نماد اهرم

ارزش معاملات نماد اهرم

ورود پول حقیقی نماد اهرم

نوسان پذیری ضهرم5003

تعداد موقعیت های باز ضهرم5003