حساب کاربری

اختیار خرید ضذوب5002
سررسید: 1403/5/24 روز باقی مانده: 22 روز اعمال: 400
وجه تضمین 158,000 نام دارایی پایه ذوب قیمت دارایی پایه 434
نوسان پذیری 27.00 ارزش معاملات 4,695,452,000 بلک شولز 44
O/I ITM ارزش زمانی 24 اندازه قرارداد 1000
نقطه سر به سر 458 موقعیت های باز 653,465 دلتا 0.92
تتا -0.38 رو 0.27 وگا 0.17
گاما 0.0 کاوردکال (بازدهی طی دوره) 3.39 کاوردکال (بازدهی موثر سالانه) 54.44

اختیار معامله

تعداد حجم قیمت
1 300 55
2 115 54
2 2,000 53
3 2,250 52
4 328 51
قیمت حجم تعداد
59 529 5
60 1,015 3
63 1,015 2
64 259 2
65 1,020 2
اهرم خرید 7.89 اهرم فروش 7.36
فاصله تا بلک شولز خرید 24.34 فاصله تا بلک شولز فروش 33.39
نوسان پدیری ضمنی خرید 74.22 نوسان پدیری ضمنی فروش 85.69

حجم خرید و فروش


حجم خرید حقیقی:

87,783

حجم خرید حقوقی:

1,000

حجم فروش حقیقی:

37,801

حجم فروش حقوقی:

50,982

نماد ذوب

تعداد حجم قیمت
9 2,180,316 439
10 2,049,368 438
3 729,000 437
6 347,969 436
9 1,050,178 435
قیمت حجم تعداد
440 512,735 4
441 1,429,465 9
442 3,361,400 13
443 1,824,748 11
444 6,556,457 29
آخرین قیمت 440
قیمت پایانی ( % 0.93 )         434
قیمت دیروز 430
اولین قیمت 430
بازه روز 427 ~ 444
بازه مجاز 405.0 ~ 455.0
تعداد معاملات 6,028
ارزش معاملات 297,163,195,228
حجم معاملات 684,310,550
حجم مبنا 266,833,826
بازدهی یک ماهه -2
نوع بازار بورس
گروه فلزات اساسی
نام شرکت ذوب آهن اصفهان
ارزش بازار 289,514.70 B
تعداد کل سهام 667.08 B
سهام شناور 26 %
EPS -62
P/E -7.0
بازدهی یک هفته 0
بازدهی سه ماهه 0

وضعیت اختیار ضذوب5002

وضعیت سهم ذوب

نمودار ضذوب5002

نمودار نماد ذوب

ارزش معاملات نماد ذوب

ورود پول حقیقی نماد ذوب

نوسان پذیری ضذوب5002

تعداد موقعیت های باز ضذوب5002