حساب کاربری

اختیار خرید ضستا5017
سررسید: 1403/5/3 روز باقی مانده: 1 روز اعمال: 1,100
وجه تضمین 321,000 نام دارایی پایه شستا قیمت دارایی پایه 1,135
نوسان پذیری 23.00 ارزش معاملات 19,190,766,000 بلک شولز 36
O/I ITM ارزش زمانی -14 اندازه قرارداد 1000
نقطه سر به سر 1,121 موقعیت های باز 667,646 دلتا 1.0
تتا -0.98 رو 0.03 وگا 0.01
گاما 0.0 کاوردکال (بازدهی طی دوره) -1.77 کاوردکال (بازدهی موثر سالانه) -99.85

اختیار معامله

تعداد حجم قیمت
40 1,236 20
17 51 19
3 2,500 18
1 1,000 17
1 750 10
قیمت حجم تعداد
21 100 1
22 3,400 4
23 2,300 4
24 3,318 4
25 1,000 1
اهرم خرید 56.75 اهرم فروش 54.05
فاصله تا بلک شولز خرید -44.32 فاصله تا بلک شولز فروش -41.54
نوسان پدیری ضمنی خرید 0.0 نوسان پدیری ضمنی فروش 0.0

حجم خرید و فروش


حجم خرید حقیقی:

618,694

حجم خرید حقوقی:

158,666

حجم فروش حقیقی:

772,695

حجم فروش حقوقی:

4,665

نماد شستا

تعداد حجم قیمت
1 280,198 1,134
3 1,185,000 1,133
2 156,571 1,132
7 864,900 1,131
12 4,062,367 1,130
قیمت حجم تعداد
1,135 440,972 3
1,136 591,491 7
1,137 538,988 7
1,138 512,636 12
1,139 2,007,472 6
آخرین قیمت 1,134
قیمت پایانی ( % 0.35 )         1,135
قیمت دیروز 1,131
اولین قیمت 1,143
بازه روز 1,128 ~ 1,164
بازه مجاز 1,064.0 ~ 1,198.0
تعداد معاملات 2,888
ارزش معاملات 196,204,697,848
حجم معاملات 172,930,310
حجم مبنا 100,755,668
بازدهی یک ماهه -5
نوع بازار بورس
گروه شرکتهای چند رشته ای صنعتی
نام شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي
ارزش بازار 1,856,875.27 B
تعداد کل سهام 1,636.01 B
سهام شناور 13 %
EPS 192
P/E 5.91
بازدهی یک هفته 5
بازدهی سه ماهه -5

وضعیت اختیار ضستا5017

وضعیت سهم شستا

نمودار ضستا5017

نمودار نماد شستا

ارزش معاملات نماد شستا

ورود پول حقیقی نماد شستا

نوسان پذیری ضستا5017

تعداد موقعیت های باز ضستا5017