حساب کاربری

اختیار خرید ضستا5016
سررسید: 1403/5/3 روز باقی مانده: 1 روز اعمال: 1,000
وجه تضمین 419,000 نام دارایی پایه شستا قیمت دارایی پایه 1,135
نوسان پذیری 23.00 ارزش معاملات 27,886,336,000 بلک شولز 136
O/I ITM ارزش زمانی -16 اندازه قرارداد 1000
نقطه سر به سر 1,119 موقعیت های باز 736,947 دلتا 1.0
تتا -0.82 رو 0.03 وگا 0.0
گاما 0.0 کاوردکال (بازدهی طی دوره) -2.14 کاوردکال (بازدهی موثر سالانه) -99.96

اختیار معامله

تعداد حجم قیمت
1 820 118
1 100 117
1 1,000 116
2 430 111
2 104 100
قیمت حجم تعداد
120 3,000 3
121 1,000 1
128 3,000 3
129 3,000 3
134 4 1
اهرم خرید 9.62 اهرم فروش 9.46
فاصله تا بلک شولز خرید -13.12 فاصله تا بلک شولز فروش -11.65
نوسان پدیری ضمنی خرید 0.0 نوسان پدیری ضمنی فروش 0.0

حجم خرید و فروش


حجم خرید حقیقی:

177,155

حجم خرید حقوقی:

50,466

حجم فروش حقیقی:

222,820

حجم فروش حقوقی:

4,801

نماد شستا

تعداد حجم قیمت
1 280,198 1,134
3 1,185,000 1,133
2 156,571 1,132
7 864,900 1,131
12 4,062,367 1,130
قیمت حجم تعداد
1,135 440,972 3
1,136 591,491 7
1,137 538,988 7
1,138 512,636 12
1,139 2,007,472 6
آخرین قیمت 1,134
قیمت پایانی ( % 0.35 )         1,135
قیمت دیروز 1,131
اولین قیمت 1,143
بازه روز 1,128 ~ 1,164
بازه مجاز 1,064.0 ~ 1,198.0
تعداد معاملات 2,888
ارزش معاملات 196,204,697,848
حجم معاملات 172,930,310
حجم مبنا 100,755,668
بازدهی یک ماهه -5
نوع بازار بورس
گروه شرکتهای چند رشته ای صنعتی
نام شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي
ارزش بازار 1,856,875.27 B
تعداد کل سهام 1,636.01 B
سهام شناور 13 %
EPS 192
P/E 5.91
بازدهی یک هفته 5
بازدهی سه ماهه -5

وضعیت اختیار ضستا5016

وضعیت سهم شستا

نمودار ضستا5016

نمودار نماد شستا

ارزش معاملات نماد شستا

ورود پول حقیقی نماد شستا

نوسان پذیری ضستا5016

تعداد موقعیت های باز ضستا5016