حساب کاربری

اختیار خرید ضستا5018
سررسید: 1403/5/3 روز باقی مانده: 1 روز اعمال: 1,200
وجه تضمین 201,000 نام دارایی پایه شستا قیمت دارایی پایه 1,135
نوسان پذیری 23.00 ارزش معاملات 404,772,000 بلک شولز 0
O/I OTM ارزش زمانی 1 اندازه قرارداد 1000
نقطه سر به سر 1,201 موقعیت های باز 2,052,005 دلتا 0.0
تتا 0.0 رو 0.0 وگا 0.0
گاما 0.0 کاوردکال (بازدهی طی دوره) 5.28 کاوردکال (بازدهی موثر سالانه) 14489696239.51

اختیار معامله

تعداد حجم قیمت
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
قیمت حجم تعداد
1 467,701 493
2 22,931 25
3 2,314 4
4 6,500 7
5 3,100 4
اهرم خرید 0.0 اهرم فروش 1135.0
فاصله تا بلک شولز خرید 0.0 فاصله تا بلک شولز فروش 0.0
نوسان پدیری ضمنی خرید 0.0 نوسان پدیری ضمنی فروش 70.31

حجم خرید و فروش


حجم خرید حقیقی:

284,235

حجم خرید حقوقی:

118,537

حجم فروش حقیقی:

402,772

حجم فروش حقوقی:

0

نماد شستا

تعداد حجم قیمت
1 280,198 1,134
3 1,185,000 1,133
2 156,571 1,132
7 864,900 1,131
12 4,062,367 1,130
قیمت حجم تعداد
1,135 440,972 3
1,136 591,491 7
1,137 538,988 7
1,138 512,636 12
1,139 2,007,472 6
آخرین قیمت 1,134
قیمت پایانی ( % 0.35 )         1,135
قیمت دیروز 1,131
اولین قیمت 1,143
بازه روز 1,128 ~ 1,164
بازه مجاز 1,064.0 ~ 1,198.0
تعداد معاملات 2,888
ارزش معاملات 196,204,697,848
حجم معاملات 172,930,310
حجم مبنا 100,755,668
بازدهی یک ماهه -5
نوع بازار بورس
گروه شرکتهای چند رشته ای صنعتی
نام شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي
ارزش بازار 1,856,875.27 B
تعداد کل سهام 1,636.01 B
سهام شناور 13 %
EPS 192
P/E 5.91
بازدهی یک هفته 5
بازدهی سه ماهه -5

وضعیت اختیار ضستا5018

وضعیت سهم شستا

نمودار ضستا5018

نمودار نماد شستا

ارزش معاملات نماد شستا

ورود پول حقیقی نماد شستا

نوسان پذیری ضستا5018

تعداد موقعیت های باز ضستا5018