حساب کاربری

اختیار خرید ضهرم4002
سررسید: 1403/4/27 روز باقی مانده: 33 روز اعمال: 16,000
وجه تضمین 8,350,000 نام دارایی پایه اهرم قیمت دارایی پایه 19,760
نوسان پذیری 33.00 ارزش معاملات 32,310,191,000 بلک شولز 4,193
O/I ITM ارزش زمانی 590 اندازه قرارداد 1000
نقطه سر به سر 20,350 موقعیت های باز 24,657 دلتا 0.99
تتا -13.27 رو 13.95 وگا 1.18
گاما 0.0 کاوردکال (بازدهی طی دوره) 0.98 کاوردکال (بازدهی موثر سالانه) 11.34

اختیار معامله

تعداد حجم قیمت
1 200 4,000
1 50 3,803
1 10 3,802
1 1 3,800
1 5 3,550
قیمت حجم تعداد
4,239 6 1
4,250 50 1
4,347 8 2
4,348 30 1
4,349 50 1
اهرم خرید 4.94 اهرم فروش 4.66
فاصله تا بلک شولز خرید -4.6 فاصله تا بلک شولز فروش 1.1
نوسان پدیری ضمنی خرید 0.0 نوسان پدیری ضمنی فروش 47.76

حجم خرید و فروش


حجم خرید حقیقی:

2,458

حجم خرید حقوقی:

4,900

حجم فروش حقیقی:

4,302

حجم فروش حقوقی:

3,056

نماد اهرم

تعداد حجم قیمت
6 209,882 19,550
7 200,459 19,540
12 109,696 19,530
34 477,642 19,520
38 780,173 19,510
قیمت حجم تعداد
19,560 39,170 1
19,580 293,469 6
19,590 860,045 3
19,600 254,877 9
19,620 2,500 1
آخرین قیمت 19,550
قیمت پایانی ( % -2.12 )         19,760
قیمت دیروز 20,190
اولین قیمت 19,870
بازه روز 19,530 ~ 20,080
بازه مجاز 19,390.0 ~ 20,990.0
تعداد معاملات 10,090
ارزش معاملات 2,738,656,297,760
حجم معاملات 138,627,140
حجم مبنا 1
بازدهی یک ماهه 4
نوع بازار بورس
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
نام شرکت صندوق س سهامي كاريزما- اهرمي
ارزش بازار 79,040.00 B
تعداد کل سهام 4.00 B
سهام شناور 0 %
EPS 0
P/E 0.0
بازدهی یک هفته 0
بازدهی سه ماهه 15

وضعیت اختیار ضهرم4002

وضعیت سهم اهرم

نمودار ضهرم4002

نمودار نماد اهرم

ارزش معاملات نماد اهرم

ورود پول حقیقی نماد اهرم

نوسان پذیری ضهرم4002

تعداد موقعیت های باز ضهرم4002