حساب کاربری

اختیار خرید ضهرم4005
سررسید: 1403/4/27 روز باقی مانده: -6 روز اعمال: 22,000
وجه تضمین 2,301,000 نام دارایی پایه اهرم قیمت دارایی پایه 19,460
نوسان پذیری 36.00 ارزش معاملات 149,456,000 بلک شولز 0
O/I OTM ارزش زمانی 1 اندازه قرارداد 1000
نقطه سر به سر 22,001 موقعیت های باز 194,801 دلتا 0.0
تتا 0.0 رو 0.0 وگا 0.0
گاما 0.0 کاوردکال (بازدهی طی دوره) 10.42 کاوردکال (بازدهی موثر سالانه) -100.00

اختیار معامله

تعداد حجم قیمت
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
قیمت حجم تعداد
1 31,352 43
2 9,530 18
5 412 1
7 412 1
8 1,000 1
اهرم خرید 0.0 اهرم فروش 19840.0
فاصله تا بلک شولز خرید 0.0 فاصله تا بلک شولز فروش 0.0
نوسان پدیری ضمنی خرید 0.0 نوسان پدیری ضمنی فروش 0.0

حجم خرید و فروش


حجم خرید حقیقی:

102,945

حجم خرید حقوقی:

43,620

حجم فروش حقیقی:

132,818

حجم فروش حقوقی:

13,747

نماد اهرم

تعداد حجم قیمت
13 207,309 19,080
31 839,789 19,070
24 69,963 19,060
27 279,482 19,050
6 102,907 19,040
قیمت حجم تعداد
19,090 605,410 2
19,100 17,760 3
19,110 6,137 4
19,120 43,096 7
19,130 6,402 3
آخرین قیمت 19,090
قیمت پایانی ( % 1.67 )         19,460
قیمت دیروز 19,140
اولین قیمت 19,510
بازه روز 19,080 ~ 19,820
بازه مجاز 17,230.0 ~ 21,050.0
تعداد معاملات 8,312
ارزش معاملات 1,841,683,631,920
حجم معاملات 94,654,287
حجم مبنا 1
بازدهی یک ماهه 2
نوع بازار بورس
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
نام شرکت صندوق س سهامي كاريزما- اهرمي
ارزش بازار 87,570.00 B
تعداد کل سهام 4.50 B
سهام شناور 0 %
EPS 0
P/E 0.0
بازدهی یک هفته 2
بازدهی سه ماهه 10

وضعیت اختیار ضهرم4005

وضعیت سهم اهرم

نمودار ضهرم4005

نمودار نماد اهرم

ارزش معاملات نماد اهرم

ورود پول حقیقی نماد اهرم

نوسان پذیری ضهرم4005

تعداد موقعیت های باز ضهرم4005