حساب کاربری

اختیار خرید ضستا4017
سررسید: 1403/4/13 روز باقی مانده: 19 روز اعمال: 1,200
وجه تضمین 205,000 نام دارایی پایه شستا قیمت دارایی پایه 1,041
نوسان پذیری 23.00 ارزش معاملات 804,622,000 بلک شولز 0
O/I OTM ارزش زمانی 5 اندازه قرارداد 1000
نقطه سر به سر 1,205 موقعیت های باز 3,393,336 دلتا 0.0
تتا 0.0 رو 0.0 وگا 0.0
گاما 0.0 کاوردکال (بازدهی طی دوره) 15.34 کاوردکال (بازدهی موثر سالانه) 1451.56

اختیار معامله

تعداد حجم قیمت
5 4,630 5
57 56,225 4
85 83,084 3
22 22,000 2
45 43,232 1
قیمت حجم تعداد
6 7,220 10
7 6,136 9
9 28,237 29
10 4,900 6
13 661 1
اهرم خرید 208.2 اهرم فروش 173.5
فاصله تا بلک شولز خرید 0.0 فاصله تا بلک شولز فروش 0.0
نوسان پدیری ضمنی خرید 42.97 نوسان پدیری ضمنی فروش 45.17

حجم خرید و فروش


حجم خرید حقیقی:

162,539

حجم خرید حقوقی:

0

حجم فروش حقیقی:

159,539

حجم فروش حقوقی:

3,000

نماد شستا

تعداد حجم قیمت
1 20,000 1,042
21 943,433 1,040
23 1,021,582 1,039
35 1,536,450 1,038
112 4,451,623 1,037
قیمت حجم تعداد
1,046 647,720 3
1,047 596,036 6
1,048 68,768 3
1,049 7,606,000 20
1,050 3,628,841 32
آخرین قیمت 1,046
قیمت پایانی ( % -0.19 )         1,041
قیمت دیروز 1,043
اولین قیمت 1,026
بازه روز 1,026 ~ 1,051
بازه مجاز 1,023.0 ~ 1,063.0
تعداد معاملات 4,865
ارزش معاملات 208,369,612,749
حجم معاملات 200,223,347
حجم مبنا 118,226,601
بازدهی یک ماهه -1
نوع بازار بورس
گروه شرکتهای چند رشته ای صنعتی
نام شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي
ارزش بازار 1,703,090.01 B
تعداد کل سهام 1,636.01 B
سهام شناور 13 %
EPS 192
P/E 5.42
بازدهی یک هفته -3
بازدهی سه ماهه 12

وضعیت اختیار ضستا4017

وضعیت سهم شستا

نمودار ضستا4017

نمودار نماد شستا

ارزش معاملات نماد شستا

ورود پول حقیقی نماد شستا

نوسان پذیری ضستا4017

تعداد موقعیت های باز ضستا4017