حساب کاربری

اختیار خرید طهرم3006
سررسید: 1403/3/23 روز باقی مانده: -2 روز اعمال: 20,000
وجه تضمین 4,534,000 نام دارایی پایه اهرم قیمت دارایی پایه 19,760
نوسان پذیری 33.00 ارزش معاملات 41,894,059,000 بلک شولز 0
O/I ITM ارزش زمانی -774 اندازه قرارداد 1000
نقطه سر به سر 20,534 موقعیت های باز 131,878 دلتا 0.0
تتا 0.0 رو 0.0 وگا 0.0
گاما 0.0 کاوردکال (بازدهی طی دوره) 0.00 کاوردکال (بازدهی موثر سالانه) 0.00

اختیار معامله

تعداد حجم قیمت
2 1,260 534
2 1,549 510
1 10 401
1 7 393
1 700 350
قیمت حجم تعداد
545 5 1
549 29 1
699 99 1
700 200 1
999 4 1
اهرم خرید 37.0 اهرم فروش 36.26
فاصله تا بلک شولز خرید 0.0 فاصله تا بلک شولز فروش 0.0
نوسان پدیری ضمنی خرید 0.0 نوسان پدیری ضمنی فروش 0.0

حجم خرید و فروش


حجم خرید حقیقی:

91,877

حجم خرید حقوقی:

16,661

حجم فروش حقیقی:

107,484

حجم فروش حقوقی:

1,054

نماد اهرم

تعداد حجم قیمت
6 209,882 19,550
7 200,459 19,540
12 109,696 19,530
34 477,642 19,520
38 780,173 19,510
قیمت حجم تعداد
19,560 39,170 1
19,580 293,469 6
19,590 860,045 3
19,600 254,877 9
19,620 2,500 1
آخرین قیمت 19,550
قیمت پایانی ( % -2.12 )         19,760
قیمت دیروز 20,190
اولین قیمت 19,870
بازه روز 19,530 ~ 20,080
بازه مجاز 19,390.0 ~ 20,990.0
تعداد معاملات 10,090
ارزش معاملات 2,738,656,297,760
حجم معاملات 138,627,140
حجم مبنا 1
بازدهی یک ماهه 4
نوع بازار بورس
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
نام شرکت صندوق س سهامي كاريزما- اهرمي
ارزش بازار 79,040.00 B
تعداد کل سهام 4.00 B
سهام شناور 0 %
EPS 0
P/E 0.0
بازدهی یک هفته 0
بازدهی سه ماهه 15

وضعیت اختیار طهرم3006

وضعیت سهم اهرم

نمودار طهرم3006

نمودار نماد اهرم

ارزش معاملات نماد اهرم

ورود پول حقیقی نماد اهرم

نوسان پذیری طهرم3006

تعداد موقعیت های باز طهرم3006