حساب کاربری

اختیار خرید ضخود1074
سررسید: 1402/10/6 روز باقی مانده: 20 روز اعمال: 2,600
وجه تضمین 913,000 نام دارایی پایه خودرو قیمت دارایی پایه 2,877
نوسان پذیری 29.00 ارزش معاملات 755,189,730,000 بلک شولز 322
O/I ITM ارزش زمانی 36 اندازه قرارداد 1000
نقطه سر به سر 2,913 موقعیت های باز 2,410,148 دلتا 0.96
تتا -2.42 رو 1.34 وگا 0.56
گاما 0.0 کاوردکال (بازدهی طی دوره) 0.84 کاوردکال (بازدهی موثر سالانه) 16.54

اختیار معامله

تعداد حجم قیمت
2 1,209 311
8 1,866 310
2 88 309
4 1,320 308
3 2,030 307
قیمت حجم تعداد
314 1,400 2
315 450 2
316 1,000 1
317 200 1
319 864 2
اهرم خرید 9.25 اهرم فروش 9.16
فاصله تا بلک شولز خرید -3.56 فاصله تا بلک شولز فروش -2.63
نوسان پدیری ضمنی خرید 0.0 نوسان پدیری ضمنی فروش 0.0

حجم خرید و فروش


حجم خرید حقیقی:

2,274,032

حجم خرید حقوقی:

67,375

حجم فروش حقیقی:

2,300,331

حجم فروش حقوقی:

41,076

نماد خودرو

تعداد حجم قیمت
1 50,000 2,874
1 30,000 2,853
3 47,000 2,851
28 1,929,497 2,850
6 530,960 2,848
قیمت حجم تعداد
2,874 56,619 1
2,876 2,000 1
2,879 259,936 5
2,880 98,580 4
2,883 103,500 2
آخرین قیمت 2,874
قیمت پایانی ( % -0.89 )         2,877
قیمت دیروز 2,903
اولین قیمت 2,870
بازه روز 2,851 ~ 2,913
بازه مجاز 2,758.0 ~ 3,048.0
تعداد معاملات 5,484
ارزش معاملات 532,265,103,224
حجم معاملات 185,013,518
حجم مبنا 45,248,869
بازدهی یک ماهه -10
نوع بازار بورس تهران
گروه خودرو و ساخت قطعات
نام شرکت ايران خودرو
ارزش بازار 867,864.51 B
تعداد کل سهام 301.66 B
سهام شناور 36 %
EPS -1,359
P/E -2.11
بازدهی یک هفته -5
بازدهی سه ماهه -3

وضعیت اختیار ضخود1074

وضعیت سهم خودرو

نمودار ضخود1074

نمودار نماد خودرو

ارزش معاملات نماد خودرو

ورود پول حقیقی نماد خودرو

نوسان پذیری ضخود1074

تعداد موقعیت های باز ضخود1074