حساب کاربری

اختیار خرید ضخود9015
سررسید: 1402/9/8 روز باقی مانده: -88 روز اعمال: 2,600
وجه تضمین 630,000 نام دارایی پایه خودرو قیمت دارایی پایه 2,540
نوسان پذیری 24.00 ارزش معاملات 152,273,822,000 بلک شولز 0
O/I ITM ارزش زمانی -22 اندازه قرارداد 1000
نقطه سر به سر 2,630 موقعیت های باز 441,591 دلتا 0.0
تتا 0.0 رو 0.0 وگا 0.0
گاما 0.0 کاوردکال (بازدهی طی دوره) -1.26 کاوردکال (بازدهی موثر سالانه) 368.03

اختیار معامله

تعداد حجم قیمت
9 8,079 30
5 5,000 29
2 2,000 25
1 15 20
1 1,000 19
قیمت حجم تعداد
30 300 1
31 101 1
32 1 1
34 1,000 1
36 300 3
اهرم خرید 88.4 اهرم فروش 88.4
فاصله تا بلک شولز خرید 0.0 فاصله تا بلک شولز فروش 0.0
نوسان پدیری ضمنی خرید 0.0 نوسان پدیری ضمنی فروش 0.0

حجم خرید و فروش


حجم خرید حقیقی:

4,451,006

حجم خرید حقوقی:

286,713

حجم فروش حقیقی:

4,722,415

حجم فروش حقوقی:

15,304

نماد خودرو

تعداد حجم قیمت
1 80,000 2,524
3 149,899 2,517
1 31,500 2,516
5 25,716 2,515
2 16,886 2,514
قیمت حجم تعداد
2,524 225,000 2
2,525 58,737 4
2,526 5,000 1
2,528 58,700 1
2,529 100,000 2
آخرین قیمت 2,520
قیمت پایانی ( % -2.71 )         2,540
قیمت دیروز 2,611
اولین قیمت 2,597
بازه روز 2,495 ~ 2,597
بازه مجاز 2,481.0 ~ 2,741.0
تعداد معاملات 7,190
ارزش معاملات 809,557,185,946
حجم معاملات 318,782,321
حجم مبنا 45,959,403
بازدهی یک ماهه 4
نوع بازار بورس
گروه خودرو و ساخت قطعات
نام شرکت ايران خودرو
ارزش بازار 766,206.41 B
تعداد کل سهام 301.66 B
سهام شناور 33 %
EPS -1,401
P/E -1.81
بازدهی یک هفته 4
بازدهی سه ماهه 11

وضعیت اختیار ضخود9015

وضعیت سهم خودرو

نمودار ضخود9015

نمودار نماد خودرو

ارزش معاملات نماد خودرو

ورود پول حقیقی نماد خودرو

نوسان پذیری ضخود9015

تعداد موقعیت های باز ضخود9015