حساب کاربری

اختیار خرید ضخود9015
سررسید: 1402/9/8 روز باقی مانده: -8 روز اعمال: 2,600
وجه تضمین 630,000 نام دارایی پایه خودرو قیمت دارایی پایه 2,877
نوسان پذیری 29.00 ارزش معاملات 152,273,822,000 بلک شولز 0
O/I ITM ارزش زمانی -22 اندازه قرارداد 1000
نقطه سر به سر 2,630 موقعیت های باز 441,591 دلتا 0.0
تتا 0.0 رو 0.0 وگا 0.0
گاما 0.0 کاوردکال (بازدهی طی دوره) -1.26 کاوردکال (بازدهی موثر سالانه) 368.03

اختیار معامله

تعداد حجم قیمت
9 8,079 30
5 5,000 29
2 2,000 25
1 15 20
1 1,000 19
قیمت حجم تعداد
30 300 1
31 101 1
32 1 1
34 1,000 1
36 300 3
اهرم خرید 88.4 اهرم فروش 88.4
فاصله تا بلک شولز خرید 0.0 فاصله تا بلک شولز فروش 0.0
نوسان پدیری ضمنی خرید 0.0 نوسان پدیری ضمنی فروش 0.0

حجم خرید و فروش


حجم خرید حقیقی:

4,451,006

حجم خرید حقوقی:

286,713

حجم فروش حقیقی:

4,722,415

حجم فروش حقوقی:

15,304

نماد خودرو

تعداد حجم قیمت
1 50,000 2,874
1 30,000 2,853
3 47,000 2,851
28 1,929,497 2,850
6 530,960 2,848
قیمت حجم تعداد
2,874 56,619 1
2,876 2,000 1
2,879 259,936 5
2,880 98,580 4
2,883 103,500 2
آخرین قیمت 2,874
قیمت پایانی ( % -0.89 )         2,877
قیمت دیروز 2,903
اولین قیمت 2,870
بازه روز 2,851 ~ 2,913
بازه مجاز 2,758.0 ~ 3,048.0
تعداد معاملات 5,484
ارزش معاملات 532,265,103,224
حجم معاملات 185,013,518
حجم مبنا 45,248,869
بازدهی یک ماهه -10
نوع بازار بورس تهران
گروه خودرو و ساخت قطعات
نام شرکت ايران خودرو
ارزش بازار 867,864.51 B
تعداد کل سهام 301.66 B
سهام شناور 36 %
EPS -1,359
P/E -2.11
بازدهی یک هفته -5
بازدهی سه ماهه -3

وضعیت اختیار ضخود9015

وضعیت سهم خودرو

نمودار ضخود9015

نمودار نماد خودرو

ارزش معاملات نماد خودرو

ورود پول حقیقی نماد خودرو

نوسان پذیری ضخود9015

تعداد موقعیت های باز ضخود9015