حساب کاربری

اختیار خرید ضخود9014
سررسید: 1402/9/8 روز باقی مانده: -88 روز اعمال: 2,400
وجه تضمین 828,000 نام دارایی پایه خودرو قیمت دارایی پایه 2,540
نوسان پذیری 24.00 ارزش معاملات 54,160,733,000 بلک شولز 0
O/I ITM ارزش زمانی -24 اندازه قرارداد 1000
نقطه سر به سر 2,628 موقعیت های باز 273,006 دلتا 0.0
تتا 0.0 رو 0.0 وگا 0.0
گاما 0.0 کاوردکال (بازدهی طی دوره) -1.37 کاوردکال (بازدهی موثر سالانه) 434.63

اختیار معامله

تعداد حجم قیمت
1 220 230
1 1,000 225
2 2,000 220
6 5,300 201
21 21,000 200
قیمت حجم تعداد
250 17 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
اهرم خرید 11.53 اهرم فروش 10.61
فاصله تا بلک شولز خرید 0.0 فاصله تا بلک شولز فروش 0.0
نوسان پدیری ضمنی خرید 0.0 نوسان پدیری ضمنی فروش 0.0

حجم خرید و فروش


حجم خرید حقیقی:

181,594

حجم خرید حقوقی:

53,750

حجم فروش حقیقی:

232,719

حجم فروش حقوقی:

2,625

نماد خودرو

تعداد حجم قیمت
1 80,000 2,524
3 149,899 2,517
1 31,500 2,516
5 25,716 2,515
2 16,886 2,514
قیمت حجم تعداد
2,524 225,000 2
2,525 58,737 4
2,526 5,000 1
2,528 58,700 1
2,529 100,000 2
آخرین قیمت 2,520
قیمت پایانی ( % -2.71 )         2,540
قیمت دیروز 2,611
اولین قیمت 2,597
بازه روز 2,495 ~ 2,597
بازه مجاز 2,481.0 ~ 2,741.0
تعداد معاملات 7,190
ارزش معاملات 809,557,185,946
حجم معاملات 318,782,321
حجم مبنا 45,959,403
بازدهی یک ماهه 4
نوع بازار بورس
گروه خودرو و ساخت قطعات
نام شرکت ايران خودرو
ارزش بازار 766,206.41 B
تعداد کل سهام 301.66 B
سهام شناور 33 %
EPS -1,401
P/E -1.81
بازدهی یک هفته 4
بازدهی سه ماهه 11

وضعیت اختیار ضخود9014

وضعیت سهم خودرو

نمودار ضخود9014

نمودار نماد خودرو

ارزش معاملات نماد خودرو

ورود پول حقیقی نماد خودرو

نوسان پذیری ضخود9014

تعداد موقعیت های باز ضخود9014