حساب کاربری

اختیار خرید ضهرم1224
سررسید: 1402/12/23 روز باقی مانده: 97 روز اعمال: 20,000
وجه تضمین 7,607,000 نام دارایی پایه اهرم قیمت دارایی پایه 21,070
نوسان پذیری 36.00 ارزش معاملات 23,577,778,000 بلک شولز 3,132
O/I ITM ارزش زمانی 2,237 اندازه قرارداد 1000
نقطه سر به سر 23,307 موقعیت های باز 189,051 دلتا 0.79
تتا -16.89 رو 36.25 وگا 31.51
گاما 0.0 کاوردکال (بازدهی طی دوره) 12.02 کاوردکال (بازدهی موثر سالانه) 53.30

اختیار معامله

تعداد حجم قیمت
1 1 3,307
2 20 3,300
1 1 3,277
1 4 3,273
1 31 3,270
قیمت حجم تعداد
3,342 54 1
3,343 100 1
3,344 29 3
3,349 40 1
3,400 5 1
اهرم خرید 6.37 اهرم فروش 6.3
فاصله تا بلک شولز خرید 5.58 فاصله تا بلک شولز فروش 6.7
نوسان پدیری ضمنی خرید 41.9 نوسان پدیری ضمنی فروش 42.94

حجم خرید و فروش


حجم خرید حقیقی:

5,511

حجم خرید حقوقی:

1,373

حجم فروش حقیقی:

5,000

حجم فروش حقوقی:

1,884

نماد اهرم

تعداد حجم قیمت
2 18,050 20,850
2 4,500 20,840
4 60,272 20,830
14 116,989 20,820
86 851,560 20,810
قیمت حجم تعداد
20,860 78,568 3
20,870 159,449 4
20,880 45,000 5
20,890 322,271 7
20,900 252,900 6
آخرین قیمت 20,840
قیمت پایانی ( % -2.0 )         21,070
قیمت دیروز 21,500
اولین قیمت 21,190
بازه روز 20,770 ~ 21,430
بازه مجاز 19,350.0 ~ 23,650.0
تعداد معاملات 13,740
ارزش معاملات 2,866,773,045,820
حجم معاملات 136,072,467
حجم مبنا 1
بازدهی یک ماهه -13
نوع بازار بورس تهران
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
نام شرکت صندوق س سهامي كاريزما- اهرمي
ارزش بازار 73,745.00 B
تعداد کل سهام 3.50 B
سهام شناور 0 %
EPS 0
P/E 0.0
بازدهی یک هفته -4
بازدهی سه ماهه -12

وضعیت اختیار ضهرم1224

وضعیت سهم اهرم

نمودار ضهرم1224

نمودار نماد اهرم

ارزش معاملات نماد اهرم

ورود پول حقیقی نماد اهرم

نوسان پذیری ضهرم1224

تعداد موقعیت های باز ضهرم1224