حساب کاربری

اختیار خرید ضبید8002
سررسید: 1403/8/16 روز باقی مانده: 106 روز اعمال: 9,000
وجه تضمین 4,926,000 نام دارایی پایه بیدار قیمت دارایی پایه 10,870
نوسان پذیری 317.00 ارزش معاملات 8,278,889,000 بلک شولز 7,171
O/I ITM ارزش زمانی 856 اندازه قرارداد 1000
نقطه سر به سر 11,726 موقعیت های باز 5,436 دلتا 0.85
تتا -22.52 رو 5.85 وگا 13.95
گاما 0.0 کاوردکال (بازدهی طی دوره) 3.25 کاوردکال (بازدهی موثر سالانه) 11.63

اختیار معامله

تعداد حجم قیمت
1 2 2,200
1 10 2,112
1 200 2,111
1 2 2,019
2 2 2,009
قیمت حجم تعداد
2,706 51 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
اهرم خرید 4.94 اهرم فروش 4.02
فاصله تا بلک شولز خرید -69.32 فاصله تا بلک شولز فروش -62.27
نوسان پدیری ضمنی خرید 0.0 نوسان پدیری ضمنی فروش 28.78

حجم خرید و فروش


حجم خرید حقیقی:

0

حجم خرید حقوقی:

3,003

حجم فروش حقیقی:

2,900

حجم فروش حقوقی:

103

نماد بیدار

تعداد حجم قیمت
1 10,000 10,680
2 133,181 10,670
3 53,000 10,660
5 163,115 10,650
3 4,120 10,640
قیمت حجم تعداد
10,700 199,431 1
10,710 48,411 3
10,720 15,000 1
10,730 99,300 1
10,750 163,776 4
آخرین قیمت 10,670
قیمت پایانی ( % 1.49 )         10,870
قیمت دیروز 10,710
اولین قیمت 10,940
بازه روز 10,670 ~ 11,070
بازه مجاز 9,640.0 ~ 11,780.0
تعداد معاملات 1,472
ارزش معاملات 303,762,255,190
حجم معاملات 27,948,433
حجم مبنا 1
بازدهی یک ماهه -4
نوع بازار -
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
نام شرکت صندوق س سهامي بيدار-اهرمي
ارزش بازار 21,740.00 B
تعداد کل سهام 2.00 B
سهام شناور 0 %
EPS 0
P/E 0.0
بازدهی یک هفته 5
بازدهی سه ماهه 0

وضعیت اختیار ضبید8002

وضعیت سهم بیدار

نمودار ضبید8002

نمودار نماد بیدار

ارزش معاملات نماد بیدار

ورود پول حقیقی نماد بیدار

نوسان پذیری ضبید8002

تعداد موقعیت های باز ضبید8002