حساب کاربری

اختیار خرید ضسپا5005
سررسید: 1403/5/24 روز باقی مانده: 22 روز اعمال: 2,400
وجه تضمین 637,000 نام دارایی پایه خساپا قیمت دارایی پایه 2,474
نوسان پذیری 23.00 ارزش معاملات 13,942,586,000 بلک شولز 132
O/I ITM ارزش زمانی 63 اندازه قرارداد 1000
نقطه سر به سر 2,537 موقعیت های باز 563,577 دلتا 0.81
تتا -2.4 رو 1.13 وگا 1.64
گاما 0.0 کاوردکال (بازدهی طی دوره) 2.19 کاوردکال (بازدهی موثر سالانه) 43.32

اختیار معامله

تعداد حجم قیمت
2 53 136
1 1,000 132
1 1,000 130
1 1,000 128
1 10 125
قیمت حجم تعداد
139 267 2
141 4,000 4
145 300 2
148 1,000 1
150 1,200 2
اهرم خرید 18.19 اهرم فروش 17.8
فاصله تا بلک شولز خرید 3.2 فاصله تا بلک شولز فروش 5.48
نوسان پدیری ضمنی خرید 28.93 نوسان پدیری ضمنی فروش 29.97

حجم خرید و فروش


حجم خرید حقیقی:

71,135

حجم خرید حقوقی:

22,803

حجم فروش حقیقی:

75,506

حجم فروش حقوقی:

18,432

نماد خساپا

تعداد حجم قیمت
4 1,000,000 2,467
3 38,200 2,466
1 28,712 2,465
1 206,677 2,464
15 585,020 2,463
قیمت حجم تعداد
2,470 19,944 3
2,473 259,562 1
2,474 296,346 2
2,475 163,645 2
2,476 63,864 1
آخرین قیمت 2,469
قیمت پایانی ( % 0.28 )         2,474
قیمت دیروز 2,467
اولین قیمت 2,494
بازه روز 2,464 ~ 2,524
بازه مجاز 2,319.0 ~ 2,615.0
تعداد معاملات 1,458
ارزش معاملات 170,070,309,012
حجم معاملات 68,743,862
حجم مبنا 48,426,150
بازدهی یک ماهه -1
نوع بازار بورس
گروه خودرو و ساخت قطعات
نام شرکت سايپا
ارزش بازار 483,693.10 B
تعداد کل سهام 195.51 B
سهام شناور 21 %
EPS -679
P/E -3.64
بازدهی یک هفته 0
بازدهی سه ماهه -2

وضعیت اختیار ضسپا5005

وضعیت سهم خساپا

نمودار ضسپا5005

نمودار نماد خساپا

ارزش معاملات نماد خساپا

ورود پول حقیقی نماد خساپا

نوسان پذیری ضسپا5005

تعداد موقعیت های باز ضسپا5005