حساب کاربری

اختیار خرید ضسپا5006
سررسید: 1403/5/24 روز باقی مانده: 22 روز اعمال: 2,600
وجه تضمین 448,000 نام دارایی پایه خساپا قیمت دارایی پایه 2,474
نوسان پذیری 23.00 ارزش معاملات 10,263,727,000 بلک شولز 26
O/I OTM ارزش زمانی 48 اندازه قرارداد 1000
نقطه سر به سر 2,648 موقعیت های باز 765,061 دلتا 0.3
تتا -1.68 رو 0.43 وگا 2.1
گاما 0.0 کاوردکال (بازدهی طی دوره) 6.71 کاوردکال (بازدهی موثر سالانه) 193.85

اختیار معامله

تعداد حجم قیمت
1 915 48
6 5,460 47
4 4,000 46
5 5,000 45
7 6,010 44
قیمت حجم تعداد
50 509 1
52 3,000 3
53 100 1
54 2,100 3
55 100 1
اهرم خرید 51.54 اهرم فروش 49.48
فاصله تا بلک شولز خرید 87.88 فاصله تا بلک شولز فروش 95.7
نوسان پدیری ضمنی خرید 35.16 نوسان پدیری ضمنی فروش 35.58

حجم خرید و فروش


حجم خرید حقیقی:

150,220

حجم خرید حقوقی:

53,517

حجم فروش حقیقی:

106,778

حجم فروش حقوقی:

96,959

نماد خساپا

تعداد حجم قیمت
4 1,000,000 2,467
3 38,200 2,466
1 28,712 2,465
1 206,677 2,464
15 585,020 2,463
قیمت حجم تعداد
2,470 19,944 3
2,473 259,562 1
2,474 296,346 2
2,475 163,645 2
2,476 63,864 1
آخرین قیمت 2,469
قیمت پایانی ( % 0.28 )         2,474
قیمت دیروز 2,467
اولین قیمت 2,494
بازه روز 2,464 ~ 2,524
بازه مجاز 2,319.0 ~ 2,615.0
تعداد معاملات 1,458
ارزش معاملات 170,070,309,012
حجم معاملات 68,743,862
حجم مبنا 48,426,150
بازدهی یک ماهه -1
نوع بازار بورس
گروه خودرو و ساخت قطعات
نام شرکت سايپا
ارزش بازار 483,693.10 B
تعداد کل سهام 195.51 B
سهام شناور 21 %
EPS -679
P/E -3.64
بازدهی یک هفته 0
بازدهی سه ماهه -2

وضعیت اختیار ضسپا5006

وضعیت سهم خساپا

نمودار ضسپا5006

نمودار نماد خساپا

ارزش معاملات نماد خساپا

ورود پول حقیقی نماد خساپا

نوسان پذیری ضسپا5006

تعداد موقعیت های باز ضسپا5006