حساب کاربری

اختیار خرید ضاساس1000
سررسید: 1403/10/30 روز باقی مانده: 219 روز اعمال: 32,000
وجه تضمین 18,120,000 نام دارایی پایه آساس قیمت دارایی پایه 36,222
نوسان پذیری 25.00 ارزش معاملات 0 بلک شولز 9,643
O/I ITM ارزش زمانی 6,598 اندازه قرارداد 1000
نقطه سر به سر 42,820 موقعیت های باز 2,076 دلتا 0.95
تتا -22.02 رو 149.08 وگا 27.93
گاما 0.0 کاوردکال (بازدهی طی دوره) 16.24 کاوردکال (بازدهی موثر سالانه) 28.50

اختیار معامله

تعداد حجم قیمت
1 125 8,849
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
قیمت حجم تعداد
10,619 125 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
اهرم خرید 4.09 اهرم فروش 3.41
فاصله تا بلک شولز خرید -8.24 فاصله تا بلک شولز فروش 10.12
نوسان پدیری ضمنی خرید 0.0 نوسان پدیری ضمنی فروش 44.84

حجم خرید و فروش


حجم خرید حقیقی:

0

حجم خرید حقوقی:

0

حجم فروش حقیقی:

0

حجم فروش حقوقی:

0

نماد آساس

تعداد حجم قیمت
1 200 36,111
1 2,000 36,110
3 73,721 36,100
1 28 36,051
1 167,846 36,050
قیمت حجم تعداد
36,276 9,613 2
36,278 7,000 1
36,288 100,000 1
36,298 3,000 1
36,299 7,224 1
آخرین قیمت 36,276
قیمت پایانی ( % -0.82 )         36,222
قیمت دیروز 36,524
اولین قیمت 36,300
بازه روز 36,100 ~ 36,490
بازه مجاز 35,064.0 ~ 37,984.0
تعداد معاملات 192
ارزش معاملات 32,134,690,164
حجم معاملات 887,150
حجم مبنا 1
بازدهی یک ماهه 0
نوع بازار فرابورس
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
نام شرکت صندوق س.آسمان آرماني سهام-س
ارزش بازار 18,111.00 B
تعداد کل سهام 500.00 M
سهام شناور 0 %
EPS 0
P/E 0.0
بازدهی یک هفته 0
بازدهی سه ماهه 10

وضعیت اختیار ضاساس1000

وضعیت سهم آساس

نمودار ضاساس1000

نمودار نماد آساس

ارزش معاملات نماد آساس

ورود پول حقیقی نماد آساس

نوسان پذیری ضاساس1000

تعداد موقعیت های باز ضاساس1000