حساب کاربری

اختیار خرید ضبساما701
سررسید: 1403/7/8 روز باقی مانده: 107 روز اعمال: 9,500
وجه تضمین 6,100,000 نام دارایی پایه بساما قیمت دارایی پایه 12,750
نوسان پذیری 27.00 ارزش معاملات 0 بلک شولز 4,052
O/I ITM ارزش زمانی 250 اندازه قرارداد 1000
نقطه سر به سر 13,000 موقعیت های باز 300 دلتا 1.0
تتا -7.21 رو 25.36 وگا 0.74
گاما 0.0 کاوردکال (بازدهی طی دوره) -0.06 کاوردکال (بازدهی موثر سالانه) -0.20

اختیار معامله

تعداد حجم قیمت
1 100 3,300
1 4 2,500
1 1 1,500
0 0 0
0 0 0
قیمت حجم تعداد
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
اهرم خرید 3.86 اهرم فروش 0.0
فاصله تا بلک شولز خرید -18.56 فاصله تا بلک شولز فروش -100.0
نوسان پدیری ضمنی خرید 0.0 نوسان پدیری ضمنی فروش 0.0

حجم خرید و فروش


حجم خرید حقیقی:

0

حجم خرید حقوقی:

0

حجم فروش حقیقی:

0

حجم فروش حقوقی:

0

نماد بساما

تعداد حجم قیمت
1 29,347 12,670
1 20,000 12,660
2 26,090 12,600
2 35,000 12,500
1 15,000 12,440
قیمت حجم تعداد
12,790 11,000 2
12,810 10,990 2
12,860 30,000 1
13,310 500 1
13,940 55,000 1
آخرین قیمت 12,700
قیمت پایانی ( % 1.51 )         12,750
قیمت دیروز 12,560
اولین قیمت 12,310
بازه روز 12,310 ~ 12,810
بازه مجاز 12,310.0 ~ 12,810.0
تعداد معاملات 155
ارزش معاملات 38,260,862,430
حجم معاملات 3,001,767
حجم مبنا 1
بازدهی یک ماهه -12
نوع بازار فرابورس
گروه بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
نام شرکت بيمه سامان
ارزش بازار 63,750.00 B
تعداد کل سهام 5.00 B
سهام شناور 0 %
EPS 653
P/E 19.52
بازدهی یک هفته 0
بازدهی سه ماهه 0

وضعیت اختیار ضبساما701

وضعیت سهم بساما

نمودار ضبساما701

نمودار نماد بساما

ارزش معاملات نماد بساما

ورود پول حقیقی نماد بساما

نوسان پذیری ضبساما701

تعداد موقعیت های باز ضبساما701