حساب کاربری

اختیار خرید ضتاب6001
سررسید: 1403/6/7 روز باقی مانده: 36 روز اعمال: 8,000
وجه تضمین 3,296,000 نام دارایی پایه شتاب قیمت دارایی پایه 9,250
نوسان پذیری 37.00 ارزش معاملات 13,619,641,000 بلک شولز 1,363
O/I ITM ارزش زمانی 306 اندازه قرارداد 1000
نقطه سر به سر 9,396 موقعیت های باز 63,280 دلتا 0.92
تتا -7.92 رو 6.91 وگا 4.2
گاما 0.0 کاوردکال (بازدهی طی دوره) 1.72 کاوردکال (بازدهی موثر سالانه) 18.87

اختیار معامله

تعداد حجم قیمت
1 2 1,425
1 13 1,403
1 200 1,402
1 200 1,400
2 1,700 1,340
قیمت حجم تعداد
1,440 95 1
1,450 300 1
1,460 200 1
1,478 100 1
1,480 200 1
اهرم خرید 6.63 اهرم فروش 6.51
فاصله تا بلک شولز خرید 0.6 فاصله تا بلک شولز فروش 2.44
نوسان پدیری ضمنی خرید 38.86 نوسان پدیری ضمنی فروش 43.82

حجم خرید و فروش


حجم خرید حقیقی:

2,483

حجم خرید حقوقی:

6,682

حجم فروش حقیقی:

2,085

حجم فروش حقوقی:

7,080

نماد شتاب

تعداد حجم قیمت
46 923,459 9,100
14 657,165 9,090
12 122,222 9,080
13 2,587,017 9,070
5 1,031,000 9,060
قیمت حجم تعداد
9,110 93,759 2
9,120 239,361 4
9,130 864,429 5
9,140 599,963 9
9,150 453,836 5
آخرین قیمت 9,110
قیمت پایانی ( % 1.76 )         9,250
قیمت دیروز 9,090
اولین قیمت 9,340
بازه روز 9,100 ~ 9,450
بازه مجاز 8,190.0 ~ 9,990.0
تعداد معاملات 4,915
ارزش معاملات 1,307,632,012,510
حجم معاملات 141,371,755
حجم مبنا 1
بازدهی یک ماهه -7
نوع بازار بورس
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
نام شرکت صندوق س سهامي شتاب آگاه-اهرمي
ارزش بازار 23,125.00 B
تعداد کل سهام 2.50 B
سهام شناور 0 %
EPS 0
P/E 0.0
بازدهی یک هفته 2
بازدهی سه ماهه 9

وضعیت اختیار ضتاب6001

وضعیت سهم شتاب

نمودار ضتاب6001

نمودار نماد شتاب

ارزش معاملات نماد شتاب

ورود پول حقیقی نماد شتاب

نوسان پذیری ضتاب6001

تعداد موقعیت های باز ضتاب6001