حساب کاربری

اختیار خرید ضسپا4005
سررسید: 1403/4/20 روز باقی مانده: 26 روز اعمال: 2,800
وجه تضمین 337,000 نام دارایی پایه خساپا قیمت دارایی پایه 2,503
نوسان پذیری 25.00 ارزش معاملات 5,197,189,000 بلک شولز 7
O/I OTM ارزش زمانی 37 اندازه قرارداد 1000
نقطه سر به سر 2,837 موقعیت های باز 1,447,264 دلتا 0.09
تتا -0.72 رو 0.16 وگا 1.11
گاما 0.0 کاوردکال (بازدهی طی دوره) 13.01 کاوردکال (بازدهی موثر سالانه) 457.06

اختیار معامله

تعداد حجم قیمت
1 500 36
2 110 34
4 3,520 33
2 2,000 32
1 1,000 31
قیمت حجم تعداد
39 980 2
40 1,000 1
41 999 1
42 252 1
43 500 1
اهرم خرید 69.53 اهرم فروش 64.18
فاصله تا بلک شولز خرید 415.18 فاصله تا بلک شولز فروش 458.11
نوسان پدیری ضمنی خرید 42.66 نوسان پدیری ضمنی فروش 44.13

حجم خرید و فروش


حجم خرید حقیقی:

129,148

حجم خرید حقوقی:

9,589

حجم فروش حقیقی:

119,426

حجم فروش حقوقی:

19,311

نماد خساپا

تعداد حجم قیمت
1 20,471 2,497
1 3,000 2,491
23 1,395,990 2,490
45 2,013,250 2,489
22 1,332,267 2,488
قیمت حجم تعداد
2,500 400,000 1
2,502 30,000 2
2,507 123,760 2
2,510 62,382 2
2,511 2,500 1
آخرین قیمت 2,497
قیمت پایانی ( % 0.16 )         2,503
قیمت دیروز 2,499
اولین قیمت 2,512
بازه روز 2,486 ~ 2,530
بازه مجاز 2,450.0 ~ 2,548.0
تعداد معاملات 2,218
ارزش معاملات 271,688,047,774
حجم معاملات 108,543,469
حجم مبنا 49,140,049
بازدهی یک ماهه -5
نوع بازار بورس
گروه خودرو و ساخت قطعات
نام شرکت سايپا
ارزش بازار 489,362.91 B
تعداد کل سهام 195.51 B
سهام شناور 21 %
EPS -1,031
P/E -2.42
بازدهی یک هفته -3
بازدهی سه ماهه 12

وضعیت اختیار ضسپا4005

وضعیت سهم خساپا

نمودار ضسپا4005

نمودار نماد خساپا

ارزش معاملات نماد خساپا

ورود پول حقیقی نماد خساپا

نوسان پذیری ضسپا4005

تعداد موقعیت های باز ضسپا4005