حساب کاربری

اختیار خرید ضسپا4002
سررسید: 1403/4/20 روز باقی مانده: -13 روز اعمال: 2,200
وجه تضمین 901,000 نام دارایی پایه خساپا قیمت دارایی پایه 2,474
نوسان پذیری 23.00 ارزش معاملات 55,016,121,000 بلک شولز 0
O/I ITM ارزش زمانی -59 اندازه قرارداد 1000
نقطه سر به سر 2,501 موقعیت های باز 149,729 دلتا 0.0
تتا 0.0 رو 0.0 وگا 0.0
گاما 0.0 کاوردکال (بازدهی طی دوره) -3.12 کاوردکال (بازدهی موثر سالانه) 4654.41

اختیار معامله

تعداد حجم قیمت
1 768 300
7 6,115 294
1 1 1
0 0 0
0 0 0
قیمت حجم تعداد
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
اهرم خرید 8.53 اهرم فروش 0.0
فاصله تا بلک شولز خرید 0.0 فاصله تا بلک شولز فروش 0.0
نوسان پدیری ضمنی خرید 0.0 نوسان پدیری ضمنی فروش 0.0

حجم خرید و فروش


حجم خرید حقیقی:

155,955

حجم خرید حقوقی:

19,033

حجم فروش حقیقی:

170,783

حجم فروش حقوقی:

4,205

نماد خساپا

تعداد حجم قیمت
4 1,000,000 2,467
3 38,200 2,466
1 28,712 2,465
1 206,677 2,464
15 585,020 2,463
قیمت حجم تعداد
2,470 19,944 3
2,473 259,562 1
2,474 296,346 2
2,475 163,645 2
2,476 63,864 1
آخرین قیمت 2,469
قیمت پایانی ( % 0.28 )         2,474
قیمت دیروز 2,467
اولین قیمت 2,494
بازه روز 2,464 ~ 2,524
بازه مجاز 2,319.0 ~ 2,615.0
تعداد معاملات 1,458
ارزش معاملات 170,070,309,012
حجم معاملات 68,743,862
حجم مبنا 48,426,150
بازدهی یک ماهه -1
نوع بازار بورس
گروه خودرو و ساخت قطعات
نام شرکت سايپا
ارزش بازار 483,693.10 B
تعداد کل سهام 195.51 B
سهام شناور 21 %
EPS -679
P/E -3.64
بازدهی یک هفته 0
بازدهی سه ماهه -2

وضعیت اختیار ضسپا4002

وضعیت سهم خساپا

نمودار ضسپا4002

نمودار نماد خساپا

ارزش معاملات نماد خساپا

ورود پول حقیقی نماد خساپا

نوسان پذیری ضسپا4002

تعداد موقعیت های باز ضسپا4002