حساب کاربری

اختیار خرید ضسرو1016
سررسید: 1402/10/6 روز باقی مانده: -60 روز اعمال: 74,000
وجه تضمین 910,100 نام دارایی پایه سرو قیمت دارایی پایه 130,260
نوسان پذیری 11.00 ارزش معاملات 14,881,324,630 بلک شولز 0
O/I ITM ارزش زمانی -1,050 اندازه قرارداد 10
نقطه سر به سر 135,010 موقعیت های باز 156,496 دلتا 0.0
تتا 0.0 رو 0.0 وگا 0.0
گاما 0.0 کاوردکال (بازدهی طی دوره) -2.19 کاوردکال (بازدهی موثر سالانه) 1376.47

اختیار معامله

تعداد حجم قیمت
1 225 61,010
7 6,092 60,500
1 500 56,793
1 11 51,119
1 11 41,111
قیمت حجم تعداد
61,905 500 1
62,200 160 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
اهرم خرید 2.23 اهرم فروش 2.2
فاصله تا بلک شولز خرید 0.0 فاصله تا بلک شولز فروش 0.0
نوسان پدیری ضمنی خرید 0.0 نوسان پدیری ضمنی فروش 0.0

حجم خرید و فروش


حجم خرید حقیقی:

8,850

حجم خرید حقوقی:

15,683

حجم فروش حقیقی:

20,682

حجم فروش حقوقی:

3,851

نماد سرو

تعداد حجم قیمت
2 87 129,790
4 226 129,780
1 300 129,770
2 305 129,750
3 593 129,740
قیمت حجم تعداد
129,800 1,179 1
129,990 184 1
130,000 64,019 6
130,590 18 1
130,600 350 1
آخرین قیمت 129,800
قیمت پایانی ( % -1.05 )         130,260
قیمت دیروز 131,640
اولین قیمت 131,650
بازه روز 129,700 ~ 131,700
بازه مجاز 118,480.0 ~ 144,800.0
تعداد معاملات 448
ارزش معاملات 100,392,543,100
حجم معاملات 770,702
حجم مبنا 1
بازدهی یک ماهه 3
نوع بازار بورس
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
نام شرکت صندوق س سروسودمند مدبران-سهام
ارزش بازار 52,104.00 B
تعداد کل سهام 400.00 M
سهام شناور 0 %
EPS 0
P/E 0.0
بازدهی یک هفته 1
بازدهی سه ماهه 6

وضعیت اختیار ضسرو1016

وضعیت سهم سرو

نمودار ضسرو1016

نمودار نماد سرو

ارزش معاملات نماد سرو

ورود پول حقیقی نماد سرو

نوسان پذیری ضسرو1016

تعداد موقعیت های باز ضسرو1016