حساب کاربری

اختیار خرید ضسرو1016
سررسید: 1402/10/6 روز باقی مانده: 20 روز اعمال: 74,000
وجه تضمین 915,000 نام دارایی پایه سرو قیمت دارایی پایه 134,150
نوسان پذیری 15.00 ارزش معاملات 440,364,650 بلک شولز 61,356
O/I ITM ارزش زمانی 1,350 اندازه قرارداد 10
نقطه سر به سر 135,500 موقعیت های باز 225,884 دلتا 1.0
تتا -59.83 رو 39.89 وگا 0.0
گاما 0.0 کاوردکال (بازدهی طی دوره) -5.05 کاوردکال (بازدهی موثر سالانه) -61.16

اختیار معامله

تعداد حجم قیمت
2 201 56,810
1 3 56,809
1 400 56,800
1 200 56,767
1 484 56,766
قیمت حجم تعداد
61,651 11 1
61,652 201 1
61,653 511 2
61,660 500 1
61,873 9 1
اهرم خرید 2.36 اهرم فروش 2.18
فاصله تا بلک شولز خرید -7.41 فاصله تا بلک شولز فروش 0.48
نوسان پدیری ضمنی خرید 0.0 نوسان پدیری ضمنی فروش 133.71

حجم خرید و فروش


حجم خرید حقیقی:

717

حجم خرید حقوقی:

16

حجم فروش حقیقی:

733

حجم فروش حقوقی:

0

نماد سرو

تعداد حجم قیمت
1 88,025 134,210
2 110,000 134,200
2 17,360 134,100
6 8,618 134,010
4 100,207 134,000
قیمت حجم تعداد
134,400 5,394 6
134,420 200 1
134,450 602 2
134,490 100 1
134,500 21,122 4
آخرین قیمت 134,400
قیمت پایانی ( % -0.22 )         134,150
قیمت دیروز 134,450
اولین قیمت 134,450
بازه روز 133,520 ~ 134,600
بازه مجاز 121,010.0 ~ 147,890.0
تعداد معاملات 432
ارزش معاملات 67,976,247,030
حجم معاملات 506,705
حجم مبنا 1
بازدهی یک ماهه -6
نوع بازار بورس تهران
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
نام شرکت صندوق س سروسودمند مدبران-سهام
ارزش بازار 53,660.00 B
تعداد کل سهام 400.00 M
سهام شناور 0 %
EPS 0
P/E 0.0
بازدهی یک هفته -2
بازدهی سه ماهه -5

وضعیت اختیار ضسرو1016

وضعیت سهم سرو

نمودار ضسرو1016

نمودار نماد سرو

ارزش معاملات نماد سرو

ورود پول حقیقی نماد سرو

نوسان پذیری ضسرو1016

تعداد موقعیت های باز ضسرو1016