حساب کاربری

اختیار خرید ضسپا1001
سررسید: 1402/10/20 روز باقی مانده: -46 روز اعمال: 2,400
وجه تضمین 504,000 نام دارایی پایه خساپا قیمت دارایی پایه 2,345
نوسان پذیری 23.00 ارزش معاملات 158,500,933,000 بلک شولز 0
O/I ITM ارزش زمانی -80 اندازه قرارداد 1000
نقطه سر به سر 2,404 موقعیت های باز 497,132 دلتا 0.0
تتا 0.0 رو 0.0 وگا 0.0
گاما 0.0 کاوردکال (بازدهی طی دوره) -3.75 کاوردکال (بازدهی موثر سالانه) 10341.65

اختیار معامله

تعداد حجم قیمت
4 3,604 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
قیمت حجم تعداد
11 2,000 2
13 3,000 3
16 1,000 1
19 1,000 1
20 7,000 7
اهرم خرید 2484.0 اهرم فروش 225.82
فاصله تا بلک شولز خرید 0.0 فاصله تا بلک شولز فروش 0.0
نوسان پدیری ضمنی خرید 0.0 نوسان پدیری ضمنی فروش 0.0

حجم خرید و فروش


حجم خرید حقیقی:

2,492,614

حجم خرید حقوقی:

83,061

حجم فروش حقیقی:

2,547,733

حجم فروش حقوقی:

27,942

نماد خساپا

تعداد حجم قیمت
2 110,000 2,312
1 20,000 2,311
8 413,782 2,310
2 4,333 2,309
3 360,154 2,307
قیمت حجم تعداد
2,313 56,412 1
2,314 349,040 1
2,315 240,000 2
2,316 3,306 1
2,317 41,613 1
آخرین قیمت 2,313
قیمت پایانی ( % -1.71 )         2,345
قیمت دیروز 2,386
اولین قیمت 2,352
بازه روز 2,294 ~ 2,400
بازه مجاز 2,267.0 ~ 2,505.0
تعداد معاملات 3,109
ارزش معاملات 305,312,866,939
حجم معاملات 130,175,115
حجم مبنا 50,293,378
بازدهی یک ماهه 3
نوع بازار بورس
گروه خودرو و ساخت قطعات
نام شرکت سايپا
ارزش بازار 458,472.24 B
تعداد کل سهام 195.51 B
سهام شناور 27 %
EPS -1,031
P/E -2.27
بازدهی یک هفته 2
بازدهی سه ماهه 11

وضعیت اختیار ضسپا1001

وضعیت سهم خساپا

نمودار ضسپا1001

نمودار نماد خساپا

ارزش معاملات نماد خساپا

ورود پول حقیقی نماد خساپا

نوسان پذیری ضسپا1001

تعداد موقعیت های باز ضسپا1001