حساب کاربری

اختیار خرید ضسپا1001
سررسید: 1402/10/20 روز باقی مانده: 34 روز اعمال: 2,400
وجه تضمین 978,000 نام دارایی پایه خساپا قیمت دارایی پایه 2,687
نوسان پذیری 28.00 ارزش معاملات 10,852,183,000 بلک شولز 358
O/I ITM ارزش زمانی 91 اندازه قرارداد 1000
نقطه سر به سر 2,778 موقعیت های باز 599,009 دلتا 0.95
تتا -2.14 رو 2.06 وگا 0.78
گاما 0.0 کاوردکال (بازدهی طی دوره) 2.85 کاوردکال (بازدهی موثر سالانه) 35.20

اختیار معامله

تعداد حجم قیمت
1 1,000 365
1 100 355
1 2 349
1 150 330
1 10 320
قیمت حجم تعداد
380 99 1
385 49 1
390 50 2
394 300 1
395 50 1
اهرم خرید 7.36 اهرم فروش 7.07
فاصله تا بلک شولز خرید 2.08 فاصله تا بلک شولز فروش 6.27
نوسان پدیری ضمنی خرید 35.16 نوسان پدیری ضمنی فروش 44.8

حجم خرید و فروش


حجم خرید حقیقی:

20,812

حجم خرید حقوقی:

8,270

حجم فروش حقیقی:

28,102

حجم فروش حقوقی:

980

نماد خساپا

تعداد حجم قیمت
2 183,356 2,680
2 124,863 2,675
8 1,693,260 2,674
9 1,699,010 2,673
10 1,667,970 2,672
قیمت حجم تعداد
2,681 112,921 8
2,682 39,400 3
2,683 100,263 2
2,685 3,400 2
2,686 330,799 4
آخرین قیمت 2,680
قیمت پایانی ( % -1.53 )         2,687
قیمت دیروز 2,729
اولین قیمت 2,695
بازه روز 2,661 ~ 2,735
بازه مجاز 2,593.0 ~ 2,865.0
تعداد معاملات 3,785
ارزش معاملات 442,721,490,302
حجم معاملات 164,774,048
حجم مبنا 46,728,972
بازدهی یک ماهه -12
نوع بازار بورس تهران
گروه خودرو و ساخت قطعات
نام شرکت سايپا
ارزش بازار 525,336.85 B
تعداد کل سهام 195.51 B
سهام شناور 27 %
EPS -1,004
P/E -2.67
بازدهی یک هفته -3
بازدهی سه ماهه -11

وضعیت اختیار ضسپا1001

وضعیت سهم خساپا

نمودار ضسپا1001

نمودار نماد خساپا

ارزش معاملات نماد خساپا

ورود پول حقیقی نماد خساپا

نوسان پذیری ضسپا1001

تعداد موقعیت های باز ضسپا1001