حساب کاربری

اختیار خرید ضتپسی1201
سررسید: 1402/12/20 روز باقی مانده: 166 روز اعمال: 4,969
وجه تضمین 4,250,000 نام دارایی پایه تپسی قیمت دارایی پایه 6,610
نوسان پذیری 34.00 ارزش معاملات 8,550,000,000 بلک شولز 2,561
O/I ITM ارزش زمانی 969 اندازه قرارداد 1000
نقطه سر به سر 7,819 موقعیت های باز 17,000 دلتا 0.97
تتا -3.73 رو 19.2 وگا 3.32
گاما 0.0 کاوردکال (بازدهی طی دوره) -15.48 کاوردکال (بازدهی موثر سالانه) -30.02

اختیار معامله

تعداد حجم قیمت
1 10 1,000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
قیمت حجم تعداد
2,890 20 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
اهرم خرید 6.85 اهرم فروش 2.37
فاصله تا بلک شولز خرید -60.95 فاصله تا بلک شولز فروش 12.86
نوسان پدیری ضمنی خرید 0.0 نوسان پدیری ضمنی فروش 104.35

حجم خرید و فروش


حجم خرید حقیقی:

3,000

حجم خرید حقوقی:

0

حجم فروش حقیقی:

0

حجم فروش حقوقی:

3,000

نماد تپسی

تعداد حجم قیمت
1 536 6,620
2 5,688 6,570
3 15,470 6,560
8 202,634 6,550
7 86,420 6,540
قیمت حجم تعداد
6,690 22,887 3
6,700 20,000 1
6,730 116,000 1
6,750 205,000 2
6,770 54,121 1
آخرین قیمت 6,690
قیمت پایانی ( % -0.75 )         6,610
قیمت دیروز 6,660
اولین قیمت 6,740
بازه روز 6,560 ~ 6,740
بازه مجاز 6,330.0 ~ 6,990.0
تعداد معاملات 279
ارزش معاملات 12,404,104,760
حجم معاملات 1,876,604
حجم مبنا 1
بازدهی یک ماهه -1
نوع بازار فرابورس
گروه رایانه و فعالیت های وابسته به آن
نام شرکت پيشگامان فن آوري و دانش آراميس
ارزش بازار 16,277.57 B
تعداد کل سهام 2.46 B
سهام شناور 0 %
EPS 392
P/E 16.86
بازدهی یک هفته 3
بازدهی سه ماهه 0

وضعیت اختیار ضتپسی1201

وضعیت سهم تپسی

نمودار ضتپسی1201

نمودار نماد تپسی

ارزش معاملات نماد تپسی

ورود پول حقیقی نماد تپسی

نوسان پذیری ضتپسی1201

تعداد موقعیت های باز ضتپسی1201