حساب کاربری

اختیار خرید ضستا1214
سررسید: 1402/12/9 روز باقی مانده: 155 روز اعمال: 1,200
وجه تضمین 599,000 نام دارایی پایه شستا قیمت دارایی پایه 1,306
نوسان پذیری 25.00 ارزش معاملات 5,563,955,000 بلک شولز 258
O/I ITM ارزش زمانی 193 اندازه قرارداد 1000
نقطه سر به سر 1,499 موقعیت های باز 1,480,278 دلتا 0.92
تتا -0.88 رو 3.99 وگا 1.3
گاما 0.0 کاوردکال (بازدهی طی دوره) 18.50 کاوردکال (بازدهی موثر سالانه) 49.14

اختیار معامله

تعداد حجم قیمت
1 5 299
1 1,000 298
2 103 297
4 421 295
2 140 292
قیمت حجم تعداد
300 550 2
303 500 1
304 1,500 2
305 700 1
307 300 1
اهرم خرید 4.37 اهرم فروش 4.35
فاصله تا بلک شولز خرید 15.8 فاصله تا بلک شولز فروش 16.19
نوسان پدیری ضمنی خرید 47.73 نوسان پدیری ضمنی فروش 48.98

حجم خرید و فروش


حجم خرید حقیقی:

15,436

حجم خرید حقوقی:

3,000

حجم فروش حقیقی:

15,497

حجم فروش حقوقی:

2,939

نماد شستا

تعداد حجم قیمت
1 3,850 1,308
3 209,073 1,307
29 7,358,513 1,306
28 660,523 1,305
10 381,418 1,304
قیمت حجم تعداد
1,309 940,742 15
1,310 2,637,734 51
1,311 477,743 16
1,312 345,134 20
1,313 164,980 11
آخرین قیمت 1,308
قیمت پایانی ( % -0.07 )         1,306
قیمت دیروز 1,307
اولین قیمت 1,301
بازه روز 1,298 ~ 1,317
بازه مجاز 1,242.0 ~ 1,372.0
تعداد معاملات 4,909
ارزش معاملات 432,632,891,624
حجم معاملات 331,325,375
حجم مبنا 91,116,173
بازدهی یک ماهه 2
نوع بازار بورس تهران
گروه شرکتهای چند رشته ای صنعتی
نام شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي
ارزش بازار 2,136,633.57 B
تعداد کل سهام 1,636.01 B
سهام شناور 13 %
EPS 180
P/E 7.25
بازدهی یک هفته 1
بازدهی سه ماهه -9

وضعیت اختیار ضستا1214

وضعیت سهم شستا

نمودار ضستا1214

نمودار نماد شستا

ارزش معاملات نماد شستا

ورود پول حقیقی نماد شستا

نوسان پذیری ضستا1214

تعداد موقعیت های باز ضستا1214