حساب کاربری

اختیار خرید ضستا1212
سررسید: 1402/12/9 روز باقی مانده: 155 روز اعمال: 1,000
وجه تضمین 755,000 نام دارایی پایه شستا قیمت دارایی پایه 1,306
نوسان پذیری 25.00 ارزش معاملات 19,728,323,000 بلک شولز 426
O/I ITM ارزش زمانی 149 اندازه قرارداد 1000
نقطه سر به سر 1,455 موقعیت های باز 1,574,299 دلتا 0.99
تتا -0.73 رو 3.7 وگا 0.15
گاما 0.0 کاوردکال (بازدهی طی دوره) 16.72 کاوردکال (بازدهی موثر سالانه) 43.92

اختیار معامله

تعداد حجم قیمت
1 200 455
1 6 450
1 5 448
2 150 447
1 125 446
قیمت حجم تعداد
459 110 2
460 100 1
461 160 1
463 414 1
464 80 1
اهرم خرید 2.87 اهرم فروش 2.85
فاصله تا بلک شولز خرید 6.79 فاصله تا بلک شولز فروش 7.73
نوسان پدیری ضمنی خرید 55.18 نوسان پدیری ضمنی فروش 57.13

حجم خرید و فروش


حجم خرید حقیقی:

40,461

حجم خرید حقوقی:

2,887

حجم فروش حقیقی:

9,848

حجم فروش حقوقی:

33,500

نماد شستا

تعداد حجم قیمت
1 3,850 1,308
3 209,073 1,307
29 7,358,513 1,306
28 660,523 1,305
10 381,418 1,304
قیمت حجم تعداد
1,309 940,742 15
1,310 2,637,734 51
1,311 477,743 16
1,312 345,134 20
1,313 164,980 11
آخرین قیمت 1,308
قیمت پایانی ( % -0.07 )         1,306
قیمت دیروز 1,307
اولین قیمت 1,301
بازه روز 1,298 ~ 1,317
بازه مجاز 1,242.0 ~ 1,372.0
تعداد معاملات 4,909
ارزش معاملات 432,632,891,624
حجم معاملات 331,325,375
حجم مبنا 91,116,173
بازدهی یک ماهه 2
نوع بازار بورس تهران
گروه شرکتهای چند رشته ای صنعتی
نام شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي
ارزش بازار 2,136,633.57 B
تعداد کل سهام 1,636.01 B
سهام شناور 13 %
EPS 180
P/E 7.25
بازدهی یک هفته 1
بازدهی سه ماهه -9

وضعیت اختیار ضستا1212

وضعیت سهم شستا

نمودار ضستا1212

نمودار نماد شستا

ارزش معاملات نماد شستا

ورود پول حقیقی نماد شستا

نوسان پذیری ضستا1212

تعداد موقعیت های باز ضستا1212