حساب کاربری

اختیار خرید ضهرم1219
سررسید: 1402/12/23 روز باقی مانده: 169 روز اعمال: 13,000
وجه تضمین 11,500,000 نام دارایی پایه اهرم قیمت دارایی پایه 18,860
نوسان پذیری 44.00 ارزش معاملات 50,062,281,000 بلک شولز 7,624
O/I ITM ارزش زمانی 1,840 اندازه قرارداد 1000
نقطه سر به سر 20,700 موقعیت های باز 172,938 دلتا 0.97
تتا -9.93 رو 49.26 وگا 9.14
گاما 0.0 کاوردکال (بازدهی طی دوره) 15.55 کاوردکال (بازدهی موثر سالانه) 36.64

اختیار معامله

تعداد حجم قیمت
1 30 7,693
3 38 7,692
1 3 7,683
2 21 7,682
6 58 7,650
قیمت حجم تعداد
7,789 11 1
7,790 50 1
7,800 19 1
7,830 1 1
7,852 30 1
اهرم خرید 2.45 اهرم فروش 2.42
فاصله تا بلک شولز خرید 0.91 فاصله تا بلک شولز فروش 2.16
نوسان پدیری ضمنی خرید 67.29 نوسان پدیری ضمنی فروش 70.02

حجم خرید و فروش


حجم خرید حقیقی:

6,161

حجم خرید حقوقی:

117

حجم فروش حقیقی:

5,852

حجم فروش حقوقی:

426

نماد اهرم

تعداد حجم قیمت
3 1,876 18,770
29 184,155 18,760
76 457,130 18,750
26 583,009 18,740
22 184,706 18,730
قیمت حجم تعداد
18,780 366,857 1
18,790 449,848 3
18,800 397,941 8
18,810 5,161 1
18,820 120,269 3
آخرین قیمت 18,770
قیمت پایانی ( % -0.58 )         18,860
قیمت دیروز 18,970
اولین قیمت 18,740
بازه روز 18,700 ~ 19,060
بازه مجاز 17,080.0 ~ 20,860.0
تعداد معاملات 7,511
ارزش معاملات 1,204,968,540,750
حجم معاملات 63,876,686
حجم مبنا 1
بازدهی یک ماهه 8
نوع بازار بورس تهران
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
نام شرکت صندوق س سهامي كاريزما- اهرمي
ارزش بازار 56,580.00 B
تعداد کل سهام 3.00 B
سهام شناور 0 %
EPS 0
P/E 0.0
بازدهی یک هفته 4
بازدهی سه ماهه -3

وضعیت اختیار ضهرم1219

وضعیت سهم اهرم

نمودار ضهرم1219

نمودار نماد اهرم

ارزش معاملات نماد اهرم

ورود پول حقیقی نماد اهرم

نوسان پذیری ضهرم1219

تعداد موقعیت های باز ضهرم1219