حساب کاربری

اختیار خرید ضسپا4004
سررسید: 1403/4/20 روز باقی مانده: 26 روز اعمال: 2,600
وجه تضمین 608,000 نام دارایی پایه خساپا قیمت دارایی پایه 2,503
نوسان پذیری 25.00 ارزش معاملات 52,370,694,000 بلک شولز 48
O/I OTM ارزش زمانی 108 اندازه قرارداد 1000
نقطه سر به سر 2,708 موقعیت های باز 2,457,377 دلتا 0.41
تتا -2.06 رو 0.7 وگا 2.6
گاما 0.0 کاوردکال (بازدهی طی دوره) 7.99 کاوردکال (بازدهی موثر سالانه) 194.25

اختیار معامله

تعداد حجم قیمت
3 1,319 106
6 1,243 105
1 50 102
4 1,065 100
3 172 99
قیمت حجم تعداد
109 236 1
112 69 1
114 1,000 1
115 2,000 2
116 2,102 3
اهرم خرید 23.61 اهرم فروش 22.96
فاصله تا بلک شولز خرید 119.73 فاصله تا بلک شولز فروش 125.95
نوسان پدیری ضمنی خرید 46.88 نوسان پدیری ضمنی فروش 48.0

حجم خرید و فروش


حجم خرید حقیقی:

411,694

حجم خرید حقوقی:

59,048

حجم فروش حقیقی:

438,609

حجم فروش حقوقی:

32,133

نماد خساپا

تعداد حجم قیمت
1 20,471 2,497
1 3,000 2,491
23 1,395,990 2,490
45 2,013,250 2,489
22 1,332,267 2,488
قیمت حجم تعداد
2,500 400,000 1
2,502 30,000 2
2,507 123,760 2
2,510 62,382 2
2,511 2,500 1
آخرین قیمت 2,497
قیمت پایانی ( % 0.16 )         2,503
قیمت دیروز 2,499
اولین قیمت 2,512
بازه روز 2,486 ~ 2,530
بازه مجاز 2,450.0 ~ 2,548.0
تعداد معاملات 2,218
ارزش معاملات 271,688,047,774
حجم معاملات 108,543,469
حجم مبنا 49,140,049
بازدهی یک ماهه -5
نوع بازار بورس
گروه خودرو و ساخت قطعات
نام شرکت سايپا
ارزش بازار 489,362.91 B
تعداد کل سهام 195.51 B
سهام شناور 21 %
EPS -1,031
P/E -2.42
بازدهی یک هفته -3
بازدهی سه ماهه 12

وضعیت اختیار ضسپا4004

وضعیت سهم خساپا

نمودار ضسپا4004

نمودار نماد خساپا

ارزش معاملات نماد خساپا

ورود پول حقیقی نماد خساپا

نوسان پذیری ضسپا4004

تعداد موقعیت های باز ضسپا4004