حساب کاربری

اختیار خرید ضخود4041
سررسید: 1403/4/6 روز باقی مانده: 12 روز اعمال: 2,800
وجه تضمین 729,000 نام دارایی پایه خودرو قیمت دارایی پایه 2,883
نوسان پذیری 26.00 ارزش معاملات 82,127,706,000 بلک شولز 126
O/I ITM ارزش زمانی 46 اندازه قرارداد 1000
نقطه سر به سر 2,929 موقعیت های باز 1,514,701 دلتا 0.8
تتا -3.37 رو 0.72 وگا 1.45
گاما 0.0 کاوردکال (بازدهی طی دوره) 1.15 کاوردکال (بازدهی موثر سالانه) 41.52

اختیار معامله

تعداد حجم قیمت
2 1,602 127
1 10 126
1 1 125
1 1 124
2 1,110 122
قیمت حجم تعداد
130 1,250 2
132 200 1
133 100 1
134 188 1
135 750 2
اهرم خرید 22.7 اهرم فروش 22.18
فاصله تا بلک شولز خرید 1.03 فاصله تا بلک شولز فروش 3.42
نوسان پدیری ضمنی خرید 26.86 نوسان پدیری ضمنی فروش 28.87

حجم خرید و فروش


حجم خرید حقیقی:

507,348

حجم خرید حقوقی:

73,747

حجم فروش حقیقی:

486,754

حجم فروش حقوقی:

94,341

نماد خودرو

تعداد حجم قیمت
39 862,103 2,858
36 836,950 2,857
52 1,454,100 2,856
38 865,340 2,855
53 1,490,880 2,854
قیمت حجم تعداد
2,860 224,149 1
2,862 4,000 1
2,864 1,026,467 6
2,870 19,150 2
2,880 333,000 2
آخرین قیمت 2,860
قیمت پایانی ( % -0.72 )         2,883
قیمت دیروز 2,904
اولین قیمت 2,899
بازه روز 2,858 ~ 2,910
بازه مجاز 2,846.0 ~ 2,962.0
تعداد معاملات 4,209
ارزش معاملات 397,361,417,045
حجم معاملات 137,813,541
حجم مبنا 41,724,618
بازدهی یک ماهه -4
نوع بازار بورس
گروه خودرو و ساخت قطعات
نام شرکت ايران خودرو
ارزش بازار 869,674.44 B
تعداد کل سهام 301.66 B
سهام شناور 33 %
EPS -1,401
P/E -2.05
بازدهی یک هفته -2
بازدهی سه ماهه 8

وضعیت اختیار ضخود4041

وضعیت سهم خودرو

نمودار ضخود4041

نمودار نماد خودرو

ارزش معاملات نماد خودرو

ورود پول حقیقی نماد خودرو

نوسان پذیری ضخود4041

تعداد موقعیت های باز ضخود4041