حساب کاربری

اختیار خرید ضخود4042
سررسید: 1403/4/6 روز باقی مانده: 12 روز اعمال: 3,000
وجه تضمین 550,000 نام دارایی پایه خودرو قیمت دارایی پایه 2,883
نوسان پذیری 26.00 ارزش معاملات 94,168,188,000 بلک شولز 22
O/I OTM ارزش زمانی 50 اندازه قرارداد 1000
نقطه سر به سر 3,050 موقعیت های باز 2,782,154 دلتا 0.27
تتا -2.5 رو 0.25 وگا 1.73
گاما 0.0 کاوردکال (بازدهی طی دوره) 5.44 کاوردکال (بازدهی موثر سالانه) 401.13

اختیار معامله

تعداد حجم قیمت
8 1,417 50
6 5,045 49
10 5,861 48
3 1,640 47
2 430 46
قیمت حجم تعداد
51 1,000 1
52 302 4
55 459 3
56 1,500 5
57 570 3
اهرم خرید 57.66 اهرم فروش 56.53
فاصله تا بلک شولز خرید 127.43 فاصله تا بلک شولز فروش 131.98
نوسان پدیری ضمنی خرید 41.02 نوسان پدیری ضمنی فروش 41.56

حجم خرید و فروش


حجم خرید حقیقی:

1,445,996

حجم خرید حقوقی:

89,799

حجم فروش حقیقی:

1,264,865

حجم فروش حقوقی:

270,930

نماد خودرو

تعداد حجم قیمت
39 862,103 2,858
36 836,950 2,857
52 1,454,100 2,856
38 865,340 2,855
53 1,490,880 2,854
قیمت حجم تعداد
2,860 224,149 1
2,862 4,000 1
2,864 1,026,467 6
2,870 19,150 2
2,880 333,000 2
آخرین قیمت 2,860
قیمت پایانی ( % -0.72 )         2,883
قیمت دیروز 2,904
اولین قیمت 2,899
بازه روز 2,858 ~ 2,910
بازه مجاز 2,846.0 ~ 2,962.0
تعداد معاملات 4,209
ارزش معاملات 397,361,417,045
حجم معاملات 137,813,541
حجم مبنا 41,724,618
بازدهی یک ماهه -4
نوع بازار بورس
گروه خودرو و ساخت قطعات
نام شرکت ايران خودرو
ارزش بازار 869,674.44 B
تعداد کل سهام 301.66 B
سهام شناور 33 %
EPS -1,401
P/E -2.05
بازدهی یک هفته -2
بازدهی سه ماهه 8

وضعیت اختیار ضخود4042

وضعیت سهم خودرو

نمودار ضخود4042

نمودار نماد خودرو

ارزش معاملات نماد خودرو

ورود پول حقیقی نماد خودرو

نوسان پذیری ضخود4042

تعداد موقعیت های باز ضخود4042