حساب کاربری

اختیار خرید ضهین0300
سررسید: 1403/3/30 روز باقی مانده: 115 روز اعمال: 7,000
وجه تضمین 6,479,000 نام دارایی پایه بهین رو قیمت دارایی پایه 10,240
نوسان پذیری 19.00 ارزش معاملات 0 بلک شولز 3,871
O/I ITM ارزش زمانی 1,139 اندازه قرارداد 1000
نقطه سر به سر 11,379 موقعیت های باز 9,331 دلتا 1.0
تتا -5.23 رو 20.07 وگا 0.0
گاما 0.0 کاوردکال (بازدهی طی دوره) 10.49 کاوردکال (بازدهی موثر سالانه) 37.26

اختیار معامله

تعداد حجم قیمت
1 100 3,950
1 100 3,920
1 100 3,900
1 100 3,850
1 100 3,830
قیمت حجم تعداد
4,410 1,000 1
4,450 1,000 1
4,480 1,000 1
4,500 1,000 1
4,520 1,000 1
اهرم خرید 2.59 اهرم فروش 2.32
فاصله تا بلک شولز خرید 2.03 فاصله تا بلک شولز فروش 13.91
نوسان پدیری ضمنی خرید 57.16 نوسان پدیری ضمنی فروش 103.94

حجم خرید و فروش


حجم خرید حقیقی:

0

حجم خرید حقوقی:

0

حجم فروش حقیقی:

0

حجم فروش حقوقی:

0

نماد بهین رو

تعداد حجم قیمت
1 222 10,230
2 150,500 10,210
6 179,664 10,200
2 1,000 10,190
3 30,601 10,180
قیمت حجم تعداد
10,240 28,770 2
10,250 400,000 1
10,280 1,950 1
10,300 230 2
10,310 10,050 2
آخرین قیمت 10,230
قیمت پایانی ( % -0.38 )         10,240
قیمت دیروز 10,280
اولین قیمت 10,280
بازه روز 10,170 ~ 10,330
بازه مجاز 9,260.0 ~ 11,300.0
تعداد معاملات 160
ارزش معاملات 7,048,869,090
حجم معاملات 688,302
حجم مبنا 1
بازدهی یک ماهه 4
نوع بازار بورس
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
نام شرکت صندوق س بهين خودرو-بخشي
ارزش بازار 5,120.00 B
تعداد کل سهام 500.00 M
سهام شناور 0 %
EPS 0
P/E 0.0
بازدهی یک هفته 0
بازدهی سه ماهه 10

وضعیت اختیار ضهین0300

وضعیت سهم بهین رو

نمودار ضهین0300

نمودار نماد بهین رو

ارزش معاملات نماد بهین رو

ورود پول حقیقی نماد بهین رو

نوسان پذیری ضهین0300

تعداد موقعیت های باز ضهین0300