حساب کاربری

اختیار خرید ضهین0300
سررسید: 1403/3/30 روز باقی مانده: 195 روز اعمال: 7,000
وجه تضمین 8,200,000 نام دارایی پایه بهین رو قیمت دارایی پایه 11,580
نوسان پذیری 240.00 ارزش معاملات 15,860,000,000 بلک شولز 8,536
O/I ITM ارزش زمانی 1,220 اندازه قرارداد 1000
نقطه سر به سر 12,800 موقعیت های باز 6,000 دلتا 0.9
تتا -10.91 رو 9.85 وگا 15.36
گاما 0.0 کاوردکال (بازدهی طی دوره) 4.61 کاوردکال (بازدهی موثر سالانه) 8.81

اختیار معامله

تعداد حجم قیمت
1 100 4,940
1 100 4,900
1 100 4,870
1 100 4,850
1 100 4,820
قیمت حجم تعداد
6,550 100 1
6,560 31 1
6,570 400 1
6,590 400 1
6,610 400 1
اهرم خرید 2.34 اهرم فروش 1.77
فاصله تا بلک شولز خرید -42.13 فاصله تا بلک شولز فروش -23.27
نوسان پدیری ضمنی خرید 0.0 نوسان پدیری ضمنی فروش 121.87

حجم خرید و فروش


حجم خرید حقیقی:

0

حجم خرید حقوقی:

2,700

حجم فروش حقیقی:

0

حجم فروش حقوقی:

2,700

نماد بهین رو

تعداد حجم قیمت
7 50,172 11,540
3 285 11,530
1 45,927 11,520
2 20,100 11,510
12 1,085,224 11,500
قیمت حجم تعداد
11,580 19,861 3
11,590 46,000 2
11,650 80,000 1
11,660 4,268 1
11,680 45,680 3
آخرین قیمت 11,550
قیمت پایانی ( % -1.95 )         11,580
قیمت دیروز 11,810
اولین قیمت 11,780
بازه روز 11,510 ~ 11,800
بازه مجاز 10,630.0 ~ 12,990.0
تعداد معاملات 537
ارزش معاملات 174,596,175,040
حجم معاملات 15,078,133
حجم مبنا 1
بازدهی یک ماهه -9
نوع بازار -
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
نام شرکت صندوق س بهين خودرو-بخشي
ارزش بازار 5,790.00 B
تعداد کل سهام 500.00 M
سهام شناور 0 %
EPS 0
P/E 0.0
بازدهی یک هفته -5
بازدهی سه ماهه 0

وضعیت اختیار ضهین0300

وضعیت سهم بهین رو

نمودار ضهین0300

نمودار نماد بهین رو

ارزش معاملات نماد بهین رو

ورود پول حقیقی نماد بهین رو

نوسان پذیری ضهین0300

تعداد موقعیت های باز ضهین0300