حساب کاربری

اختیار خرید ضستا9016
سررسید: 1402/9/15 روز باقی مانده: -81 روز اعمال: 1,212
وجه تضمین 350,000 نام دارایی پایه شستا قیمت دارایی پایه 1,116
نوسان پذیری 18.00 ارزش معاملات 44,115,030,000 بلک شولز 0
O/I ITM ارزش زمانی -20 اندازه قرارداد 1000
نقطه سر به سر 1,262 موقعیت های باز 702,097 دلتا 0.0
تتا 0.0 رو 0.0 وگا 0.0
گاما 0.0 کاوردکال (بازدهی طی دوره) -2.13 کاوردکال (بازدهی موثر سالانه) 1279.78

اختیار معامله

تعداد حجم قیمت
1 50 49
3 2,001 48
3 1,021 47
1 1,000 46
2 915 45
قیمت حجم تعداد
51 100 1
52 100 1
53 100 1
55 1,000 1
67 134 1
اهرم خرید 26.16 اهرم فروش 25.14
فاصله تا بلک شولز خرید 0.0 فاصله تا بلک شولز فروش 0.0
نوسان پدیری ضمنی خرید 0.0 نوسان پدیری ضمنی فروش 0.0

حجم خرید و فروش


حجم خرید حقیقی:

622,065

حجم خرید حقوقی:

239,066

حجم فروش حقیقی:

814,179

حجم فروش حقوقی:

46,952

نماد شستا

تعداد حجم قیمت
11 4,400,000 1,120
1 400,000 1,119
1 400,000 1,118
3 1,200,000 1,117
1 400,000 1,116
قیمت حجم تعداد
1,120 4,759,640 26
1,121 805,000 3
1,122 421,341 3
1,123 27,732 2
1,124 810,000 3
آخرین قیمت 1,113
قیمت پایانی ( % -0.71 )         1,116
قیمت دیروز 1,124
اولین قیمت 1,121
بازه روز 1,108 ~ 1,127
بازه مجاز 1,046.0 ~ 1,202.0
تعداد معاملات 6,352
ارزش معاملات 329,964,479,366
حجم معاملات 295,724,578
حجم مبنا 106,666,667
بازدهی یک ماهه 3
نوع بازار بورس
گروه شرکتهای چند رشته ای صنعتی
نام شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي
ارزش بازار 1,825,791.02 B
تعداد کل سهام 1,636.01 B
سهام شناور 13 %
EPS 191
P/E 5.84
بازدهی یک هفته 1
بازدهی سه ماهه 15

وضعیت اختیار ضستا9016

وضعیت سهم شستا

نمودار ضستا9016

نمودار نماد شستا

ارزش معاملات نماد شستا

ورود پول حقیقی نماد شستا

نوسان پذیری ضستا9016

تعداد موقعیت های باز ضستا9016