حساب کاربری

اختیار خرید ضستا9016
سررسید: 1402/9/15 روز باقی مانده: -1 روز اعمال: 1,212
وجه تضمین 350,000 نام دارایی پایه شستا قیمت دارایی پایه 1,282
نوسان پذیری 34.00 ارزش معاملات 44,115,030,000 بلک شولز 0
O/I ITM ارزش زمانی -20 اندازه قرارداد 1000
نقطه سر به سر 1,262 موقعیت های باز 702,097 دلتا 0.0
تتا 0.0 رو 0.0 وگا 0.0
گاما 0.0 کاوردکال (بازدهی طی دوره) -2.13 کاوردکال (بازدهی موثر سالانه) 262583.03

اختیار معامله

تعداد حجم قیمت
1 50 49
3 2,001 48
3 1,021 47
1 1,000 46
2 915 45
قیمت حجم تعداد
51 100 1
52 100 1
53 100 1
55 1,000 1
67 134 1
اهرم خرید 26.16 اهرم فروش 25.14
فاصله تا بلک شولز خرید 0.0 فاصله تا بلک شولز فروش 0.0
نوسان پدیری ضمنی خرید 0.0 نوسان پدیری ضمنی فروش 0.0

حجم خرید و فروش


حجم خرید حقیقی:

622,065

حجم خرید حقوقی:

239,066

حجم فروش حقیقی:

814,179

حجم فروش حقوقی:

46,952

نماد شستا

تعداد حجم قیمت
49 9,760,750 1,278
73 19,146,368 1,277
59 17,263,880 1,276
68 16,258,066 1,275
78 16,871,858 1,274
قیمت حجم تعداد
1,279 463,406 6
1,280 1,708,530 18
1,281 473,644 5
1,282 1,133,596 20
1,283 43,000 4
آخرین قیمت 1,278
قیمت پایانی ( % -0.92 )         1,282
قیمت دیروز 1,294
اولین قیمت 1,280
بازه روز 1,274 ~ 1,298
بازه مجاز 1,230.0 ~ 1,358.0
تعداد معاملات 6,279
ارزش معاملات 663,056,088,231
حجم معاملات 517,107,981
حجم مبنا 100,000,000
بازدهی یک ماهه -8
نوع بازار بورس تهران
گروه شرکتهای چند رشته ای صنعتی
نام شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي
ارزش بازار 2,097,369.25 B
تعداد کل سهام 1,636.01 B
سهام شناور 13 %
EPS 198
P/E 6.47
بازدهی یک هفته -4
بازدهی سه ماهه 1

وضعیت اختیار ضستا9016

وضعیت سهم شستا

نمودار ضستا9016

نمودار نماد شستا

ارزش معاملات نماد شستا

ورود پول حقیقی نماد شستا

نوسان پذیری ضستا9016

تعداد موقعیت های باز ضستا9016