حساب کاربری

اختیار خرید ضخپارس1200
سررسید: 1402/12/20 روز باقی مانده: 166 روز اعمال: 1,200
وجه تضمین 582,000 نام دارایی پایه خپارس قیمت دارایی پایه 1,205
نوسان پذیری 29.00 ارزش معاملات 3,509,724,000 بلک شولز 188
O/I ITM ارزش زمانی 277 اندازه قرارداد 1000
نقطه سر به سر 1,482 موقعیت های باز 264,930 دلتا 0.79
تتا -0.83 رو 3.49 وگا 2.32
گاما 0.0 کاوردکال (بازدهی طی دوره) 29.28 کاوردکال (بازدهی موثر سالانه) 75.88

اختیار معامله

تعداد حجم قیمت
1 144 282
1 1,000 280
1 1,000 279
1 1,000 278
1 400 275
قیمت حجم تعداد
289 1,000 1
296 69 1
298 300 1
299 300 1
301 300 1
اهرم خرید 4.27 اهرم فروش 4.17
فاصله تا بلک شولز خرید 49.71 فاصله تا بلک شولز فروش 53.43
نوسان پدیری ضمنی خرید 64.24 نوسان پدیری ضمنی فروش 66.74

حجم خرید و فروش


حجم خرید حقیقی:

12,244

حجم خرید حقوقی:

0

حجم فروش حقیقی:

12,244

حجم فروش حقوقی:

0

نماد خپارس

تعداد حجم قیمت
2 321,015 1,198
1 115,772 1,196
3 163,928 1,194
1 42,000 1,192
5 585,000 1,191
قیمت حجم تعداد
1,209 234,216 2
1,210 25,000 1
1,211 206,403 2
1,212 193,460 3
1,215 10,000 1
آخرین قیمت 1,207
قیمت پایانی ( % -0.9 )         1,205
قیمت دیروز 1,216
اولین قیمت 1,196
بازه روز 1,190 ~ 1,222
بازه مجاز 1,180.0 ~ 1,252.0
تعداد معاملات 1,575
ارزش معاملات 96,136,011,791
حجم معاملات 79,773,745
حجم مبنا 1
بازدهی یک ماهه 7
نوع بازار فرابورس
گروه خودرو و ساخت قطعات
نام شرکت پارس خودرو
ارزش بازار 136,849.78 B
تعداد کل سهام 113.57 B
سهام شناور 0 %
EPS -736
P/E -1.63
بازدهی یک هفته 0
بازدهی سه ماهه 0

وضعیت اختیار ضخپارس1200

وضعیت سهم خپارس

نمودار ضخپارس1200

نمودار نماد خپارس

ارزش معاملات نماد خپارس

ورود پول حقیقی نماد خپارس

نوسان پذیری ضخپارس1200

تعداد موقعیت های باز ضخپارس1200