حساب کاربری

اختیار خرید طخود8029
سررسید: 1402/8/3 روز باقی مانده: 29 روز اعمال: 2,200
وجه تضمین 304,000 نام دارایی پایه خودرو قیمت دارایی پایه 2,881
نوسان پذیری 35.00 ارزش معاملات 24,931,000 بلک شولز 0
O/I OTM ارزش زمانی -4 اندازه قرارداد 1000
نقطه سر به سر 2,204 موقعیت های باز 261,275 دلتا 0.0
تتا 0.0 رو 0.0 وگا 0.0
گاما 0.0 کاوردکال (بازدهی طی دوره) 0.00 کاوردکال (بازدهی موثر سالانه) 0.00

اختیار معامله

تعداد حجم قیمت
3 2,091 4
1 1,000 3
20 20,000 2
16 15,009 1
0 0 0
قیمت حجم تعداد
7 772 3
8 3,000 3
9 1,805 4
10 1,345 2
14 525 2
اهرم خرید 720.25 اهرم فروش 411.57
فاصله تا بلک شولز خرید 0.0 فاصله تا بلک شولز فروش 0.0
نوسان پدیری ضمنی خرید 54.2 نوسان پدیری ضمنی فروش 59.94

حجم خرید و فروش


حجم خرید حقیقی:

4,953

حجم خرید حقوقی:

235

حجم فروش حقیقی:

1,387

حجم فروش حقوقی:

3,801

نماد خودرو

تعداد حجم قیمت
13 1,895,822 2,857
4 409,677 2,856
4 30,000 2,855
6 1,838,630 2,854
1 1,762 2,853
قیمت حجم تعداد
2,860 21,288 1
2,862 554,280 3
2,864 196,980 3
2,867 4,980 1
2,869 10,700 4
آخرین قیمت 2,857
قیمت پایانی ( % -1.26 )         2,881
قیمت دیروز 2,918
اولین قیمت 2,910
بازه روز 2,857 ~ 2,928
بازه مجاز 2,773.0 ~ 3,063.0
تعداد معاملات 6,458
ارزش معاملات 699,231,301,718
حجم معاملات 242,682,592
حجم مبنا 39,867,110
بازدهی یک ماهه 2
نوع بازار بورس تهران
گروه خودرو و ساخت قطعات
نام شرکت ايران خودرو
ارزش بازار 869,071.13 B
تعداد کل سهام 301.66 B
سهام شناور 36 %
EPS -1,298
P/E -2.21
بازدهی یک هفته 4
بازدهی سه ماهه 0

وضعیت اختیار طخود8029

وضعیت سهم خودرو

نمودار طخود8029

نمودار نماد خودرو

ارزش معاملات نماد خودرو

ورود پول حقیقی نماد خودرو

نوسان پذیری طخود8029

تعداد موقعیت های باز طخود8029