حساب کاربری

اختیار خرید ضستا1211
سررسید: 1402/12/9 روز باقی مانده: 155 روز اعمال: 900
وجه تضمین 830,000 نام دارایی پایه شستا قیمت دارایی پایه 1,306
نوسان پذیری 25.00 ارزش معاملات 8,270,000 بلک شولز 514
O/I ITM ارزش زمانی 124 اندازه قرارداد 1000
نقطه سر به سر 1,430 موقعیت های باز 332,375 دلتا 1.0
تتا -0.65 رو 3.36 وگا 0.02
گاما 0.0 کاوردکال (بازدهی طی دوره) 12.53 کاوردکال (بازدهی موثر سالانه) 32.05

اختیار معامله

تعداد حجم قیمت
2 21 512
1 2 501
2 38 500
1 1 470
1 3 451
قیمت حجم تعداد
530 1 1
560 10 1
578 20 1
0 0 0
0 0 0
اهرم خرید 2.55 اهرم فروش 2.46
فاصله تا بلک شولز خرید -0.33 فاصله تا بلک شولز فروش 3.17
نوسان پدیری ضمنی خرید 0.0 نوسان پدیری ضمنی فروش 57.86

حجم خرید و فروش


حجم خرید حقیقی:

16

حجم خرید حقوقی:

0

حجم فروش حقیقی:

16

حجم فروش حقوقی:

0

نماد شستا

تعداد حجم قیمت
1 3,850 1,308
3 209,073 1,307
29 7,358,513 1,306
28 660,523 1,305
10 381,418 1,304
قیمت حجم تعداد
1,309 940,742 15
1,310 2,637,734 51
1,311 477,743 16
1,312 345,134 20
1,313 164,980 11
آخرین قیمت 1,308
قیمت پایانی ( % -0.07 )         1,306
قیمت دیروز 1,307
اولین قیمت 1,301
بازه روز 1,298 ~ 1,317
بازه مجاز 1,242.0 ~ 1,372.0
تعداد معاملات 4,909
ارزش معاملات 432,632,891,624
حجم معاملات 331,325,375
حجم مبنا 91,116,173
بازدهی یک ماهه 2
نوع بازار بورس تهران
گروه شرکتهای چند رشته ای صنعتی
نام شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي
ارزش بازار 2,136,633.57 B
تعداد کل سهام 1,636.01 B
سهام شناور 13 %
EPS 180
P/E 7.25
بازدهی یک هفته 1
بازدهی سه ماهه -9

وضعیت اختیار ضستا1211

وضعیت سهم شستا

نمودار ضستا1211

نمودار نماد شستا

ارزش معاملات نماد شستا

ورود پول حقیقی نماد شستا

نوسان پذیری ضستا1211

تعداد موقعیت های باز ضستا1211