حساب کاربری

اختیار خرید ضخود1073
سررسید: 1402/10/6 روز باقی مانده: -60 روز اعمال: 2,400
وجه تضمین 918,000 نام دارایی پایه خودرو قیمت دارایی پایه 2,540
نوسان پذیری 24.00 ارزش معاملات 17,309,270,000 بلک شولز 0
O/I ITM ارزش زمانی -6 اندازه قرارداد 1000
نقطه سر به سر 2,718 موقعیت های باز 126,698 دلتا 0.0
تتا 0.0 رو 0.0 وگا 0.0
گاما 0.0 کاوردکال (بازدهی طی دوره) -12.26 کاوردکال (بازدهی موثر سالانه) 819153179.76

اختیار معامله

تعداد حجم قیمت
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
قیمت حجم تعداد
428 3 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
اهرم خرید 0.0 اهرم فروش 6.36
فاصله تا بلک شولز خرید 0.0 فاصله تا بلک شولز فروش 0.0
نوسان پدیری ضمنی خرید 0.0 نوسان پدیری ضمنی فروش 0.0

حجم خرید و فروش


حجم خرید حقیقی:

39,020

حجم خرید حقوقی:

17,245

حجم فروش حقیقی:

40,011

حجم فروش حقوقی:

16,254

نماد خودرو

تعداد حجم قیمت
1 80,000 2,524
3 149,899 2,517
1 31,500 2,516
5 25,716 2,515
2 16,886 2,514
قیمت حجم تعداد
2,524 225,000 2
2,525 58,737 4
2,526 5,000 1
2,528 58,700 1
2,529 100,000 2
آخرین قیمت 2,520
قیمت پایانی ( % -2.71 )         2,540
قیمت دیروز 2,611
اولین قیمت 2,597
بازه روز 2,495 ~ 2,597
بازه مجاز 2,481.0 ~ 2,741.0
تعداد معاملات 7,190
ارزش معاملات 809,557,185,946
حجم معاملات 318,782,321
حجم مبنا 45,959,403
بازدهی یک ماهه 4
نوع بازار بورس
گروه خودرو و ساخت قطعات
نام شرکت ايران خودرو
ارزش بازار 766,206.41 B
تعداد کل سهام 301.66 B
سهام شناور 33 %
EPS -1,401
P/E -1.81
بازدهی یک هفته 4
بازدهی سه ماهه 11

وضعیت اختیار ضخود1073

وضعیت سهم خودرو

نمودار ضخود1073

نمودار نماد خودرو

ارزش معاملات نماد خودرو

ورود پول حقیقی نماد خودرو

نوسان پذیری ضخود1073

تعداد موقعیت های باز ضخود1073