حساب کاربری

اختیار خرید ضخود1073
سررسید: 1402/10/6 روز باقی مانده: 20 روز اعمال: 2,400
وجه تضمین 1,090,000 نام دارایی پایه خودرو قیمت دارایی پایه 2,877
نوسان پذیری 29.00 ارزش معاملات 8,541,953,000 بلک شولز 518
O/I ITM ارزش زمانی 13 اندازه قرارداد 1000
نقطه سر به سر 2,890 موقعیت های باز 305,612 دلتا 1.0
تتا -1.96 رو 1.35 وگا 0.04
گاما 0.0 کاوردکال (بازدهی طی دوره) 0.07 کاوردکال (بازدهی موثر سالانه) 1.24

اختیار معامله

تعداد حجم قیمت
1 117 491
2 22 481
3 600 470
1 100 462
1 46 450
قیمت حجم تعداد
505 20 1
506 14 1
514 11 2
517 56 2
519 600 3
اهرم خرید 5.86 اهرم فروش 5.7
فاصله تا بلک شولز خرید -5.25 فاصله تا بلک شولز فروش -2.54
نوسان پدیری ضمنی خرید 0.0 نوسان پدیری ضمنی فروش 0.0

حجم خرید و فروش


حجم خرید حقیقی:

14,331

حجم خرید حقوقی:

2,695

حجم فروش حقیقی:

13,831

حجم فروش حقوقی:

3,195

نماد خودرو

تعداد حجم قیمت
1 50,000 2,874
1 30,000 2,853
3 47,000 2,851
28 1,929,497 2,850
6 530,960 2,848
قیمت حجم تعداد
2,874 56,619 1
2,876 2,000 1
2,879 259,936 5
2,880 98,580 4
2,883 103,500 2
آخرین قیمت 2,874
قیمت پایانی ( % -0.89 )         2,877
قیمت دیروز 2,903
اولین قیمت 2,870
بازه روز 2,851 ~ 2,913
بازه مجاز 2,758.0 ~ 3,048.0
تعداد معاملات 5,484
ارزش معاملات 532,265,103,224
حجم معاملات 185,013,518
حجم مبنا 45,248,869
بازدهی یک ماهه -10
نوع بازار بورس تهران
گروه خودرو و ساخت قطعات
نام شرکت ايران خودرو
ارزش بازار 867,864.51 B
تعداد کل سهام 301.66 B
سهام شناور 36 %
EPS -1,359
P/E -2.11
بازدهی یک هفته -5
بازدهی سه ماهه -3

وضعیت اختیار ضخود1073

وضعیت سهم خودرو

نمودار ضخود1073

نمودار نماد خودرو

ارزش معاملات نماد خودرو

ورود پول حقیقی نماد خودرو

نوسان پذیری ضخود1073

تعداد موقعیت های باز ضخود1073