حساب کاربری

اختیار خرید ضسپا1012
سررسید: 1402/10/20 روز باقی مانده: 106 روز اعمال: 1,900
وجه تضمین 1,257,000 نام دارایی پایه خساپا قیمت دارایی پایه 2,431
نوسان پذیری 35.00 ارزش معاملات 29,565,895,000 بلک شولز 696
O/I ITM ارزش زمانی 226 اندازه قرارداد 1000
نقطه سر به سر 2,657 موقعیت های باز 179,798 دلتا 0.97
تتا -1.52 رو 4.82 وگا 0.92
گاما 0.0 کاوردکال (بازدهی طی دوره) 9.09 کاوردکال (بازدهی موثر سالانه) 34.95

اختیار معامله

تعداد حجم قیمت
2 1,001 700
2 41 650
1 30 500
0 0 0
0 0 0
قیمت حجم تعداد
823 70 1
825 280 1
850 220 1
870 28 1
0 0 0
اهرم خرید 3.47 اهرم فروش 2.95
فاصله تا بلک شولز خرید 0.65 فاصله تا بلک شولز فروش 18.33
نوسان پدیری ضمنی خرید 39.12 نوسان پدیری ضمنی فروش 87.13

حجم خرید و فروش


حجم خرید حقیقی:

19,572

حجم خرید حقوقی:

18,591

حجم فروش حقیقی:

12,666

حجم فروش حقوقی:

25,497

نماد خساپا

تعداد حجم قیمت
2 734,560 2,425
5 329,995 2,424
5 1,624,350 2,423
2 54,000 2,420
2 4,580 2,414
قیمت حجم تعداد
2,429 165,000 2
2,430 400,000 1
2,431 155,000 2
2,432 103,000 2
2,433 143,000 3
آخرین قیمت 2,428
قیمت پایانی ( % 0.24 )         2,431
قیمت دیروز 2,425
اولین قیمت 2,418
بازه روز 2,391 ~ 2,468
بازه مجاز 2,304.0 ~ 2,546.0
تعداد معاملات 2,833
ارزش معاملات 253,559,638,527
حجم معاملات 104,285,020
حجم مبنا 48,800,325
بازدهی یک ماهه 3
نوع بازار بورس تهران
گروه خودرو و ساخت قطعات
نام شرکت سايپا
ارزش بازار 475,286.15 B
تعداد کل سهام 195.51 B
سهام شناور 27 %
EPS -781
P/E -3.11
بازدهی یک هفته 1
بازدهی سه ماهه 0

وضعیت اختیار ضسپا1012

وضعیت سهم خساپا

نمودار ضسپا1012

نمودار نماد خساپا

ارزش معاملات نماد خساپا

ورود پول حقیقی نماد خساپا

نوسان پذیری ضسپا1012

تعداد موقعیت های باز ضسپا1012