حساب کاربری

اختیار خرید ضخود8029
سررسید: 1402/8/3 روز باقی مانده: 29 روز اعمال: 2,200
وجه تضمین 1,337,000 نام دارایی پایه خودرو قیمت دارایی پایه 2,881
نوسان پذیری 35.00 ارزش معاملات 2,181,540,000 بلک شولز 733
O/I ITM ارزش زمانی 56 اندازه قرارداد 1000
نقطه سر به سر 2,937 موقعیت های باز 491,525 دلتا 1.0
تتا -1.78 رو 1.7 وگا 0.03
گاما 0.0 کاوردکال (بازدهی طی دوره) -23.96 کاوردکال (بازدهی موثر سالانه) -96.82

اختیار معامله

تعداد حجم قیمت
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
قیمت حجم تعداد
780 200 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
اهرم خرید 0.0 اهرم فروش 3.69
فاصله تا بلک شولز خرید -100.0 فاصله تا بلک شولز فروش 6.42
نوسان پدیری ضمنی خرید 0.0 نوسان پدیری ضمنی فروش 95.89

حجم خرید و فروش


حجم خرید حقیقی:

1,803

حجم خرید حقوقی:

1,070

حجم فروش حقیقی:

2,386

حجم فروش حقوقی:

487

نماد خودرو

تعداد حجم قیمت
13 1,895,822 2,857
4 409,677 2,856
4 30,000 2,855
6 1,838,630 2,854
1 1,762 2,853
قیمت حجم تعداد
2,860 21,288 1
2,862 554,280 3
2,864 196,980 3
2,867 4,980 1
2,869 10,700 4
آخرین قیمت 2,857
قیمت پایانی ( % -1.26 )         2,881
قیمت دیروز 2,918
اولین قیمت 2,910
بازه روز 2,857 ~ 2,928
بازه مجاز 2,773.0 ~ 3,063.0
تعداد معاملات 6,458
ارزش معاملات 699,231,301,718
حجم معاملات 242,682,592
حجم مبنا 39,867,110
بازدهی یک ماهه 2
نوع بازار بورس تهران
گروه خودرو و ساخت قطعات
نام شرکت ايران خودرو
ارزش بازار 869,071.13 B
تعداد کل سهام 301.66 B
سهام شناور 36 %
EPS -1,298
P/E -2.21
بازدهی یک هفته 4
بازدهی سه ماهه 0

وضعیت اختیار ضخود8029

وضعیت سهم خودرو

نمودار ضخود8029

نمودار نماد خودرو

ارزش معاملات نماد خودرو

ورود پول حقیقی نماد خودرو

نوسان پذیری ضخود8029

تعداد موقعیت های باز ضخود8029