حساب کاربری

اختیار خرید طخود9014
سررسید: 1402/9/8 روز باقی مانده: -8 روز اعمال: 2,400
وجه تضمین 301,000 نام دارایی پایه خودرو قیمت دارایی پایه 2,877
نوسان پذیری 29.00 ارزش معاملات 168,340,000 بلک شولز 0
O/I OTM ارزش زمانی -1 اندازه قرارداد 1000
نقطه سر به سر 2,401 موقعیت های باز 724,340 دلتا 0.0
تتا 0.0 رو 0.0 وگا 0.0
گاما 0.0 کاوردکال (بازدهی طی دوره) 0.00 کاوردکال (بازدهی موثر سالانه) 0.00

اختیار معامله

تعداد حجم قیمت
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
قیمت حجم تعداد
1 138,407 147
2 10 1
4 1,832 2
5 8,000 8
100 1,000 1
اهرم خرید 0.0 اهرم فروش 2652.0
فاصله تا بلک شولز خرید 0.0 فاصله تا بلک شولز فروش 0.0
نوسان پدیری ضمنی خرید 0.0 نوسان پدیری ضمنی فروش 0.0

حجم خرید و فروش


حجم خرید حقیقی:

37,340

حجم خرید حقوقی:

131,000

حجم فروش حقیقی:

168,340

حجم فروش حقوقی:

0

نماد خودرو

تعداد حجم قیمت
1 50,000 2,874
1 30,000 2,853
3 47,000 2,851
28 1,929,497 2,850
6 530,960 2,848
قیمت حجم تعداد
2,874 56,619 1
2,876 2,000 1
2,879 259,936 5
2,880 98,580 4
2,883 103,500 2
آخرین قیمت 2,874
قیمت پایانی ( % -0.89 )         2,877
قیمت دیروز 2,903
اولین قیمت 2,870
بازه روز 2,851 ~ 2,913
بازه مجاز 2,758.0 ~ 3,048.0
تعداد معاملات 5,484
ارزش معاملات 532,265,103,224
حجم معاملات 185,013,518
حجم مبنا 45,248,869
بازدهی یک ماهه -10
نوع بازار بورس تهران
گروه خودرو و ساخت قطعات
نام شرکت ايران خودرو
ارزش بازار 867,864.51 B
تعداد کل سهام 301.66 B
سهام شناور 36 %
EPS -1,359
P/E -2.11
بازدهی یک هفته -5
بازدهی سه ماهه -3

وضعیت اختیار طخود9014

وضعیت سهم خودرو

نمودار طخود9014

نمودار نماد خودرو

ارزش معاملات نماد خودرو

ورود پول حقیقی نماد خودرو

نوسان پذیری طخود9014

تعداد موقعیت های باز طخود9014